ADS BY PIZZA KITCHEN

ޕްރޯން އެން ޔޯގަރޓް ކަރީ

- 2 years ago 0

ޖުވޭސްގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު

ބޭނުންވާތަކެތި

400 ގ. ޑިނގާ

5 ފެހިތޮޅި މިރުސް

4 ފިޔާ (ކޮށާފައި)

1 ޖޯޑު ކާށިކިރު

2 ޖޯޑު ޔޯގަރޓް

2 / 1 ސައިސަމުސާ ރީނދޫ

1 ސައިސަމުސާ ކޮތަނބިރި ( މުގުރި)

1 ސައިސަމުސާ ދިރި

ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ޑިނގާ ޔޯގަރޓް ، ރީނދޫ، އަދިކިރު ފިޔަވައި ބާކީތަކެތި އެއްކޮށްފައި ގްރައިންޑަރުގައި ފުނޑާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާބާވަތްތައް އެއްކޮށް ތެއްޔަށް އަޅާލާފައި ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު