ADS BY VOICE

ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހުގެ ނަމުގައި އިތުރުބާރެއް ދަމައިގަންނަން އުޅޭ އުޅުން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލާ: ޖާބިރު

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކަމަށްބުނެ އަނެއްކާވެސް ބާރުތަކެއް ދަމައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓުވާލަން ޖެހޭކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޖާބިރު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަންގުޓީވީގެ ފުމެންތައްޔާރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން މިފަހަރު އެކަން ހުއްޓުވާނަން،"، ޖާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށްވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ވަރަށް އިހުލާސްތެރި ބޭފުޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނަަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އެމަނިކުފާނު އިންނަވައިގެން، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރަކަށްވެސް އިންނަވައިގެން އެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެގޮތަށް ހިނގީމަ ޖުޑިޝަރީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ނުވާނެކަމަށް ޖާާބިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ މައްސަލަ ބަލަންޏާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަަލަންޖެހޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އެކަނި ނޫންކަމަށް ވެސް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ ކަންކުރަްވާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ މައްސަލަ ބަލަންޏާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަަލަންޖެހޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އެކަނި ނޫންކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަލަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަލަންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު