ADS BY VOICE

ކޯޓުގައި ހުންނަވާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަޖިލިސް19 އެންމެފަހުން ފެށިއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެޖެންޑާ19 ތަންފީޒުކުރުމާއި އެޕާޓީން އިސްވެ އޮވެ އުފެއްދި ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ މަޖިލީހެވެ. މި މަޖިލީހުގެ ދެތިން ޖަލްސާ މިހާތަނަށް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އެ ޖަލްސާތައްވެސް ފެނުނީ ގިނަ ކަންކަމާއި މެދު ވާހަކަދެކެވި، ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން މަސައްކަތް ކުރެވުނު މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ގަވާއިދުން ބަލާ ފަރާތްތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ތުރުކުރައްވާ ހެދުންކޮޅެވެ. ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ތިއްބަވާނީ ގަމީސް ތުރުކުރައްވައި، ޓައި އަޅުއްވައި އަދި ދަށަށް ޖައްސަވައިގެންނެވެ. މިއަށްވުރެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކު ކޯޓުކޮޅެއް ތުރުކުރައްވާނެއެވެ.

މިއުސޫލުން މި ހިނގަމުންދާ މަޖިލިސް19ގެ ރައީސް މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ރިޔާސަތުގައި އިންނަވަނީ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކުވެސް ކޯޓުކޮޅު ތުރުކުރައްވައިގެން އިންނަވައެވެ. އެއީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

ޖާބިރު ކޯޓުކޮޅުގައި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ކީއްވެތޯ ގިނަބަޔަކު ދަނީ ސުވާލުއުފައްދަމުންނެވެ. އެބޭފުޅާ އަކީ އަބަދުވެސް ތަފާތު ކަންކަން ކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ. އެހެންކަމުން ފަހަރުގައި އެއީ ބާާރުހުރި މެންބަރެއްކަން ދައްކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރިކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ.

ގިނަބަޔަކަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ މި މަޖިލީހުގެ އެންމެ އާދަޔާ ޚިލާފު މެންބަރުގެ ގޮތުގައެވެ. ޖާބިރު ވަނީ ދާދިފަހުން މެންބަރެއްގެ ބޮލަށް ފަރުވާ ހޯދުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްވެސް ރިޔާސަތުގައި އެދިފައެވެ. އެހެންކަމުން ކޯޓުލާ ހަމައެކަނި މެންބަރަށް ވުމަކީވެސް ޖާބިރުގެ ހަަމަ މިފަދަ އާދަޔާ ޚިލާފުކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ.

50%

25%

25%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު