ADS BY VOICE

މަހުލޫފް ދެ ނަމާދު ދޭތެރެ ގަޑި އޮޅުވާލައިފި

- 1 year ago 23 - އިނާޒް މޫސާ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ދިފާޢުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ދެނަމާދު ދޭތެރެ އޮޅުވައިލުމަށް ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:45 ގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވަނިކޮށް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު މިއަދު ވަނީ މޯދީ ދިފާއުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެގޮތުން ޖަމާއަތުގައި މަޣްރިބު ނަމާދުކުރުމަށްފަހު މޯދީގެ ތަގުރީރު އަހާފައި އިޝާ ނަމާދަށް ޖަމާއަތަށް ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަރުޟު ފަސް ނަމާދުގެ ނަންތައް ވިދާޅުވުމަށްފަހު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހައްތަހާވެސް ދެ ނަމާދު ދޭތެރެ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެކުރިންވެސް ބައެއް ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހެނދުނު ފަށާގޮތަށް ދަންވަރުވެސް ނިންމާފައި އެބަހުރި ކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ދެ ނަމާދެއްގެ ދެމެދުގައިވާ ވަގުތުކޮޅަކީ ދެ ނަމާދު ދޭތެރެކަމަށް ސިފަވާ ގޮތަށް މަހުލޫފު ވާހަކަދެއްކެވި ނަމަވެސް ދިވެހި ބަހުގެ ރަދީފުގައިވާ ގޮތުން ދެ ނަމާދު ދޭތެރެއަކީ މަޣުރިބު ނަމާދާއި އިޝާ ނަމާދާ ދެމެދެވެ.

ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މޯދީ ތަގުރީރު ކުރައްވަން ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން ''ދެ ނަމާދު ދޭތެރެ'' މި ބަހުގެ މާނަ އެކި ގޮތްގޮތަށް ކުރަމުންދާއިރު ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފު އަލީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދެ ނަމާދު ދޭތެރެ އޮޅުވައި ނުލެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފާއެވެ. އަޝްރަފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދެ ނަމާދު ދޭތެރެ އަކީ މަޣުރިބު ނަމާދާއި އިޝާ ނަމާދާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެވެ.

އެހެންކަމުން ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ސަގާފަތަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ވުމުން އެންމެ ކުޑަކުއްޖާއަށްވެސް ދެ ނަމާދު ދޭތެރެ އޮޅިފައެއް ނެތެވެ.

އަދި ރާއްޖެ އިސްލާމް ވީއްސުރެ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ދިވެހިންނަކީ ދެ ނަމާދު ދޭތެރެއަށް ބަލައި އުޅޭ ބައެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ އާދަކާދައިގެ މަތިން މިހާރުވެސް މަޣުރިބު ނަމާދާއި އިޝާ ނަމާދާއި ދެމެދުގެ ވަގުތުގައި ގިނަ ގޭގޭގައި ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔަވައެވެ. ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ވީހާވެސް ގިނައިން ގުރުއާން ކިޔަވަންވީއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށް ވުމުން ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި އަދިވެސް ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔަވާ ގޭގެ އެބަހުއްޓެވެ.

ދިވެހިންގެ އާދަކާދައިގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީގެކުރިން ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި ގޭގައި ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް މަދަރުސާއަށް ދާ އުމުރުގެ ކުދިންނަށެވެ. ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ. ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު މަދަރުސާއަށް ދިއުމުން ރޭގައި ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި ގޭގައި ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔެވީ ކޮން ކުދިންނެއްތޯ މުދައްރިސް ސުވާލުކުރައްވައި، ނުކިޔަވާ ކުދިންނަށް އަދަބުވެސް ދޭތީއެވެ. އަދިވެސް ދިވެހިންގެ ވަރަށްގިނަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ދެނަމާދު ދޭތެރެއަށް ބަލައެވެ. ދިވެހންނަކީ އާންމުކޮށް ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި އަޅުކަމައިގެން އުޅޭ ބައެކެވެ. އެވަގުތުކޮޅުގައި ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައި ހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާއިރު ކުޑަކުއްޖަކު ގެއިން ބޭރަށްވެސް ނުނެރޭނެއެވެ. މިހާރުވެސް އެކަން އޮންނަނީ އެހެނެވެ.

100%

0%

0%

23 ކޮމެންޓް

މޯދީ އަންނަ ދުވަހު މަހޭ ލައްވާ އެއާޕޯޓްގައި ގެރިއެއް ކަތިލަ ބަލަ. ލޮލް

ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު މަދަރުސާއަށް ދިއުމުން ރޭގައި ދެނަމާދު ދޭތެރޭގައި ގޭގައި ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔެވީ ކޮން ކުދިންނެއްތޯ މުދައްރިސް ސުވާލުކުރައްވައި، ނުކިޔަވާ ކުދިންނަށް އަދަބުވެސް ދޭތީއެވެ. މިހާރުވެސ މިކަން ކުރަންވީ. މިކަންކަން ނުކުރާތީ މުބައިވެގެން މިއުޅެނީ ޒުވާން އުމުރުގެ ބައެއް މީހުން

މަހޭއަށްވުރެ މަގޭ ފޫހިވާ މީހަކު ސިޔާސީއޭ މިކިޔާ ކަންކަމުގައި ނޫޅޭއަދި. ނަޝީދު ނުވޭ އެއްޗަކަށް. އެމީހާ ހުންނާނީ އެއްގޮތެއްގައި. އެނބުރޭ ވަހުތާނެކޭ މަހުލޫފެކޭ ތަފާތެއް ނެތް

އުޅޭ ގޮތަކުން މަގާތަށް އަންނަނީ ހަމަ ހިނި. ދެނަމާދު ދޭތެރެ ދަސްކޮށްދީބަލަ އެސޮރަށް

މަހޭ ކަލެއަށް ދެނަމާދު ދޭތެރެ ނޭނގުނީ ނަމާދު ނުކުރާތީ. ކުޑައިރުއްސުރެ ނަމާދުކުރި ނަމަ ތިޔަހެނެއް ނުވީސް. މޯދީ ކަލެއަށްދިން އެތިވަރު ގިނައީދޯ. ކޮބާ ޖީއެމްއާރުން ނެގި ލާރި ގަނޑު. އަޅައިފި އަތަކަށް މަރުދޭ މީހެއް މަހުލޫފަކީ. މީހެއްގެ ވިއްޔާ ގޮތެއް ހުންނަންވާނެ.

މިކަމާ އެއްޗެެއް ބުނާނެ އިލްމުވެރިޔަކު ނެތްތަ

މަހުލޫފްމެން މިނަށްވުރެ ގަމާރުވީމަ އެކަހަލަ އެއްޗިހި އެކިޔެނީ

ދެނަމާދުދޭތެރެ ވަގުތަކީ ފަތިސްނަމާދު އާއި މެންދުރުނަމާދު އާއި ދެމެދު ދެންއެހުރީ ނަމާދުވަގުތު ދެނަމާދު ދޭތެރެވަގުތުއެއްނޫ .

ދެ ނަމާދު ދޭތެރެ އޮޅުވާ ނުލާ

މަހޭ ކަލެއަށް ހީވޭތަ ކަމެކޭ. ވޮއިސް ސާބަސް

ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކަށް ނޭނގޭނެ ދެނަމާދު ދޭތެރެއެއް. ހެހެހެ.ލޮލް

ދެ ނަމާދު ދޭތެރެ މިހާރު މަހުލޫފަށް ހުންނާނީ އެނގިފަ ތޯއްޗެ

މަހޭއަށް ހީވޭތަ ކަމެކޭ. މީ ކެރޭ ނޫސްވެެރިންނަކީ.

މީކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭފަދަ ވާހަކައެއްނޫން މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ އެހެނީ މީގެ 1400 އެތައް އަހަރެއްކުރިންވަނީ މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައްކާމީހުން ތިބޭނެކަން އުމްމަތައް އަންގަވާފަ

ރަދީފުގަ އޮވެގެނޭ ދެންވެސް ނުލިޔާތި، ތިއަ ރަދީފް އޮތްގޮތް އެއޮތީ ވަގު ހޮސްޕިޓަލް ބޯޑް ތަކުން ފެންނަން، 2 ނަމާދު ދޭތެރެއަކީ މަޢްރިބާ އިޝާ،

މިހާރު ދެނަމާދުދޭތެރޭ ޔާސީން ސޫރަތް ކިޔަވާކުއްޖަކުހުރިއްޔާ އެއް ހަފްތާއަށް ގެއަށް

ދިވެހި ބަހަކީ އިޝާރާތެއް.... ޢެމީހަކު މާނަ ކުރި ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެ... ބާވާލެއްވި އެއްޗެއް ނޫން ދިވެހި ބަަހަކީއެއް.... ވަރަށް ވެދުން

ހަބަރު