ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ވަޒީރުން އައްޔަންކުުރުމުގެ ކުރިން ކޮމެޓީން ސުވާލުކުރަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން އެފަރާތްތަކާއި ސުވާލުކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެކޮމެޓީގެ ނިންމުމުގައިވާ ގޮތުގައި ވަޒީރުން މަގާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށްފަހު،ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން އެ ވަޒީރަކު ގާބިލުތޯ ކޮމިޓީ މެދުވެރިކޮށް ބަލަންވާނެއެވެ. އެގޮތުން ވަޒީރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ކޮމިޓީއަށް ސުވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވަނީ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ.

އެގޮތުން އެ މަގާމަކަށް އެމީހަކު ގާބިލުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަލައި، އައްޔަން ކުރެވޭ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު އެމީހަކަށް ލިބިގެންވޭތޯ އަދި ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ތަޖުރިބާއެއް ހުރިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޮމިޓީން ބެލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޔަން ކުރެވޭ ދާއިރާ ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި ވަޒީރުގެ ތަސައްވުރާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މަރުހަލާގައި ސުވާލުކޮށް، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ވަޒީރެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ފަންނީ މައުލޫމާތު ހޯދާ ބެލޭނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު