ADS BY VOICE

އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނަމާއި މެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމާނީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމުން: ތަރުޖަމާނު

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އައްޑޫ ސިޓީގެ އިކުއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި އަަޅަމުންދާ އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަމަކާއި މެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމުންކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވޮއިސްއިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހޫދު ވިދާޅުވީ، އެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ކިޔާނެ ނަމަކާއި މެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމާނީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ ނަން ފާސްކުރުމުން ކަމަށެވެ. 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ސުވާދީބް ހޮސްޕިޓަލް އިނުމުން ގިނަބަޔަކު ވަނީ އެއީ އިސްތިގްލާލާއި ގުޅުންހުރި ކަމެއް ކަމަށްބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އައްޑޫ އިސްވެ އޮވެ، މީގެ ކުރިން އުފެއްދި ތިން އަތޮޅުގެ ވަކި ދައުލަތަށް ސުވާދީބް ވަނީ ކިޔާފައެވެ.

ހޫދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސުވައިދީބަކީ ހުވަދޫ އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫއަށް އިނގިރޭސިން ޖިއޮގްރެފިކަލީ ކިޔައި އުޅުނު ނަމަކަށްވާތީ އެކަމާއި މެދު މާބޮޑު މައްސަލައެއް އޮތްކަމަށް ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނަން ފާސްވެއްޖެނަމަ އެއީ އިސްތިގްލާލަށް ބުރޫ އަރާފަދަ ކަމެއްތޯ ބަލާނެކަމަށް ހޫދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ޓްވިޓަރ ޕޯލްއަކަށް ހުުޅުވާލާފައެެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު