ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލް އަންނަ ހަފްތާާ ނިމެންވާއިރަށް ފާސްކުރާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 7 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭ ބިލް އަންނަ ހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް ފާސްވެގެންދާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮޅުނބުގައި ނޫސްވެެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އަންނަ ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލް ފާސްވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށައެޅިފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ ބިލަކީ އަލަށް އައު މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބިލެއްކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުުޅުގައި ވަނީ މިހާރުވެސް އެ ދެ ކޮމިޝަނުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގައި ދައުވާކުރެވޭވަރަށް ހެކި ހޯދާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ޚާއްސަކޮށް ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަށް މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާކަން ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު