ބުދުދީނުގެ ސިމްބޮލިކް ކަމެއްގައި ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ތޯއެވެ.

- 7 months ago 6

ބުދަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން ރިލިޖަސް ސިމްބޮލިކް ރިތުއަލް ނުވަތަ ދީނީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި އުޅުއްވާ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފިއެވެ. 

ADS BY CANDIDATE

ނަޝީދުގެ މިހަރަކާތުގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ލުމާއެކު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑޮކްޓަރ އިޔާޒުވަނީ ނަޝީދުގެ މިއަމަލަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ޓްވީޓްކުރައްވާފައެވެ. އިޔާޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއްވެސް މުސްލިމަކު އެހެންދީންޔތަކުގެ މީހުން އަޅުކަމުގެ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އިޔާޒުގެ މިޓްވީޓަށް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުން ފާޑުކިޔައި ނަޝީދުގެ އެމަލަކީ ދީނީކަމެއް ނޫންކަމަށް ދައްކަން ވާހަކަދައްކަމުން އެބަދެއެވެ.

އެކަމަކު ނަޝީދު ދިއްލި ބުދުދީނުގެ ރަމްޒީ ބައްތި ބުދުދީނާއިބެހޭ ޚާއްސަކޮންފަރެންސެއްގައި ދަލައިލާމާވެސް ދިއްލާފައިވެއެވެ. ދަލައިލާމާ ދިއްލީ އޭނާ އަކީ ބުދުދީނުމުގެ ބޮޑު ހާމުދުރަށްވެފައި ބުދަށް އިހްތިރާމް އަދާކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ބިހާރުގެ ރާޖްގިރިގައި ބޭއްވި ތިންދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ ބުޑިސްޓްކޮންފަރެންސްގައި މިބައްތި ދިއްލަމުން ލިޔެފައިވާ އިބާރާތުގައިވަނީ ހިޒް ހޯލިނަސް ދަލައިލާމާ ސެރެމޯނިއަލް ލޭމްޕް އަލިކޮށްދެއްވަނީކަމަށެވެ.

މުހައްމަދު ނަޝީދު މިކަންކުރެއްވީ ރާއްޖޭގެ ނާއިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމުވެސް އަރިހުގައިގެންދަވައިގެން ބުދުދީނުގެ ސިމްބޮލިކް ބައްތީގެ ކައިރީގައި ބަހައްޓަވައިގެން ހުންނަވައެވެ. ނަޝީދުގެ އަރިހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމުވެސް ހުންނެވި ތަން ފެނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އިސްލާމްދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް ﷲ ގަންދީ ހުވައިކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ﷲ އަށް ޝިރުކުކުރާ ބައެއްގެ ދީނީ ސިމްބޮލިކް ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ ލަދުވެތިކަމެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް އެއް ވެރިއެކެވެ. ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެމަނިކުފާނާ ހިތާހިތުން ގުޅިގެން އުޅުއްވިޔަސް ވިޔާނުދާ ކަމެއްވާނީ ވިޔާނުދާ ކަމަކަށެވެ. މީގެކުރިން އެމަނިކުފާނުވަނީ އެހެންމީހުން އެމަނިކުފާނަށް ލާދީނީ ބޭފުޅެކޭ ނިސްބަތްކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮންމެހެން މީހުން އެޓެގް އަޅުވާކަމަށްވަންޏާ އެޓެގުން ނެއްޓެން ކޮންމެހެން ނޫޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެހެންދީނުތަކަށް އިހްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެސް ވެއެވެ. އެކަމަކު ދީންތަކަށް އިހްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމަކަށްވެހުރެ އެހެންދީނުތަކުގެ މީހުންގެ އަޅުކަންތަކާއި ރިލިޖަސް ސިމްބޮލިކް ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އުޅުއްވުމަކީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދޭކަމަކަށްނުވޭތޯއެވެ. މިބާވަތުގެ ކަންކަން އިލްމުވެރިން ފާޑުކިއުއްވުމުން ހިތުހުރިހައި ހުތުރުބަހަކުން އިލްމުވެރިންނާ މުޚާތަބުކޮށް އަގުވަށްޓާލަން އުޅުމަކީ އިސްލާމުން ކުރާޒާތުގެކަންކަމަށް ނުވާނެ ނޫންތޯއެވެ.

80%

20%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
6 ކޮމެންޓް

إنشاء الله، ތިކަމުން ކަންބޮޑުވާ ދިވެއްސަކު އެބަހުރި ތޯއެވެ އަދި ދީނީޢިލްމުވެރިންނާއި ،ސިޔާސީ ވެރިޔަކު އެބަހުރި ތޯއެވެ

ޖެއްސުކަމަށް ނުވަތަ މަޖަލަކަށް، ނުވަތަ މިސާލަކަށް، ބުދަށް އަޅުކަންކޮށް، ގުރުބާން ކުރުމަކީ، މުސްލިމުންގެ ނަޒަރުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

ރައްޔަތުން ގެމަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ދަސީދު މިސަރުކާރުގެ ނައިބުރަރީސް އާ ދެބޭފުޅުން ބުދުދީނައް އަޅުކަން ކުރާތަނެއްގެތެރޭގަ ދުންދަޑިރޯކުރާ ތަންއެފެއްނަނީ

ހަބަރު