ޖޭއެސްސީގެ ތަހްގީގު: އަނެއްކާވެސް މީހުން ފްރޭމްކުރަންފެށީތޯއެވެ؟

- 7 months ago 1

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަހްގީގުކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސްކޮމިޝަން އިން މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ތަހްގީގީ ސެޝަނުން ފަނޑިޔާރުގެ ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް އެމްޑީޕީން ގެންގުޅޭ ތަސައްވުރު އަންދާޒާ ކޮށްލެވެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ހާޒިރުކޮށްގެން ފެށި ތަހްގީގުން އެގިހާމަވެގެންދިޔައީ މީހުން ފްރޭމްކުރުމުގެ ވަރުގަދަ ހަރަކާތެއް އަނެއްކާ ފެންމަތިވެގެން ހިގައްޖެކެމެވެ. މީގެކުރިން މީހުން ފްރޭމްކުރުމުގެ މަލާމާތުގެ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއަށް ކުރިމަތިވީ ކާނަލް ނާޒިމް ފުރޭމްކޮށްގެން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅި ހެކިތަކުންނެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށް މަތީދަރަޖައަކަށް ކާނަލް ނާޒިމްގެ މައްސަލަ ޕޮލިޓިސައިޒްކޮށްފައިވާކަން ދޭހަވެއެވެ.

މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާއެއް ފެށިކަމުގެ ބޮޑު ލިޔުމެއް ފޮރެންސިކް ހެކިތަކެއް ލައިގެން ފުލުހުން ޖޭއެސްސީއަށް ކުއްލިގޮތަކަށް ހުށަހެޅީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ފުލުހުންކުރާ އެއްވެސް ތުހުމަތެއް އަދި ބަލާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް ބުނެ ފަނޑިޔާރަށް ލިޔުންދިންތާ އެންމެ ދެދުވަހެއްގެތެރޭގައެވެ. ދެދުވަހުގެތެރޭގައި ވަރުގަދަ ލިޔުމެއް ފުލުހުންތައްޔާރުކުރުކޮށް ހުށަހެޅުމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެކޭ އެއްގޮތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ސަރުކާރުގައިވެސް ފުލުހުންގެ އިދާރާގެތެރެއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވައްދާފައިވާކަން ދޭހަވެއެވެ. ބޮޑެތި ޖިނާއީ ތަހްގީގެއްގެ މިވަރުގެ ޑޮކިއުމަންޓެއް ފުލުހުންގެ އަތުން ކުއްލިގޮތަކަށް ޖޭއެސްސީން އެންމެ ދެދުވަހުގެތެރޭގައިހޯދިގޮތަކާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ފުރަތަމަ ޖޭއެސްސީން ބަލަންފެށިކަމަށް ނޫސްތަކަށްއެރުވީ ފަނޑިޔާރުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓަށް ނާޖާއިޒްގެ ގޮތުގައި އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރު ވަދެފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކަށް ލީކްކޮށްލުމަށްފަހުއެވެ. މިއަދުގެ ތަހްގީގުގައި ފަނޑިޔާރުވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނާޖާއިޒްގެގޮތުގައި ފައިސާނަގާފައިނުވާނެކަމަށާއި މިއަދު ހުޅުވާލައިގެން ތަހްގީގުކުރާއިރު އެމައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ނުބަލަނީ ކީއްވެތޯ ފަނޑިޔާރު އެއްސެވިއެވެ.

މިއަދުގެ ތަހްގީގުގައި ޖޭއެސްސީގެ ތަހްގީގު ޓީމުން އެވާހަކަ އިތުރަށް ދައްކަން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ފަނޑިޔާރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ހާމަކުރަމުން ޖޭއެސްސީން ފަނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑްކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަދި ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރެއްގެގޮތުގައިވެސް ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ޖޭއެސްސީއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީއަކާ ގުޅިގެންކަމަށްވާއިރު ތަހްގީގު ޓީމުން މިއަދާއިހަމައަށް އައިއިރުވެސް ފަނޑިޔާރުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމަށް އެސިޓީ ނުދެއެވެ. ތަހްގީގުފެށީ ޖޭއެސްސީގެ ތަހްގީގު ޓީމުން މިއަދު ކުއްލިގޮތަކަށް ތަހްގީގީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ފުލުހުންގެ ޑޮކިއުމަންޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އެޑޮކިއުމަންޓް ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ވަކީލުންގެ ޓީމާ ހަވާލުކުރިތާ ދެމިނިޓްތެރޭގައި ސުވާލުތައް ފަށައިގަތެވެ.

ޖޭއެސްސީން ތަހްގީގީ މަރްހަލާ ކުރިއަށްގެންދަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނާއި ޖޭއެސްސީގެ ހަމަތަކާއި އަދި ގާނޫން އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާދީފައިވާ ހަމަތަކާއި ޚިލާފަށްކަމަށް ތަކްރާރުކޮށް ފަނޑިޔާރުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ފާހަކަކުރިއެވެ. އެއީ ތުހުމަތު ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެތުހުމަތުން ބަރީއަވުމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދީކަމަށް ބުނެއެވެ. ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާގެ ލިޔުމެއް ނުދެއެވެ. އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރު ހުރިކަމުގެ ހެކިތަކެއް ނުދައްކައެވެ. ފުލުހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ތަހްގީގު ހިންގާކަމަށް ބުނާ ޑޮކިއުމަން ދެއްކީ ތަހްގީގު ފަށަމުންނެވެ. މީގެކުރިން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކޯޓްތަކުން ޝަރީއަތްތަށް ފަޓާސްބަރިއެއްހެން ނިންމާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ވާހަކަދައްކަވާ އުޅުއްވި ވަކީލުން މިއަދު ޖޭއެސްސީގައި ތިއްބަވައިގެން އެއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކުރަންވާނެ ނޫންތޯ ފަނޑިޔާރު ތަމްސީލުކުރައްވާ ވަކީލް ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު އެއްސެވިއެވެ.

އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން މިއަދު ގެންދިޔަ ޖޭއެސްސީގެ ތަހްގީގު ޓީމުގެ މަސައްކަތް ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ދެރަވަރު ގޮތަކަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ތަހްގީގެއް ހިންގުމުގެ ލަޔާގަތްތެރިކަން ހުރިކަމާއި ގާނޫނީހޭލުންތެރިކަން ހުރިކަމާމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

މިއަދުގެ ތަހްގީގުން އެއްކަމެއް ސާފުވިއެވެ. ފަނޑުޔާރުގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވިޔަސް ނުވިޔަސް މަގާމުން ދުރުކުރުމަކީ ކަނޑައެޅިނިމިފައިވާކަމެއްކަމެވެ. އެކަންކުރުމުގެ ކުރިން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަބުރުކަތިލައި ވެއްޔާއިމޮޑެންޖެހެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާޜްސީގެ ވައްކަމާ ގުޅުވައިލެވުނީ އެހެންވެގެންކަމަށްވެދާނެއެވެ. އަނެއްކާ މިފަޑިޔާރަކީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ސާބަސް ރިޕޯޓް ލިއުންތެރިޔާ އަށް. ގައުމުގައި ހިނގާ ބޭ އިންސާފާއި ނުހަމަ ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ސާފު ކޮށްދެއްވުމަށް ތިޔަ ކުރައްވާ ގައުމީ ޖިހާދަށް ސެލިއުޓް އަރުވަން

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު