ބަންގްލަދޭޝްއަށް ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީން ނުބެލެހެއްޓޭނެ: ބަންކީ މޫން

- 6 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް އދގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަންކީ މޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

2017 ވަނަ އަހަރުގައި މިޔަންމާގެ ސިފައިން އެގައުމުގެ ރަހައިން ސްޓޭޓްގައި ދިރިއުޅޅެމުން އަންނަ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކާއި ގުޅިގެން 730،000 މީހުން ވަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ހިޖުރަކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ފަޤީރުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް އެހާ ގިނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައްވެސް ފޯރުކޮށްދެވޭގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ބަންކީ މޫން ވިދާޅުވީ، ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުކޮށްދޭން ޖެހޭނީ މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ކަމަށެވެ. ބަންކީ މޫން ވަނީ ރޮހިންޔާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް މިޔަންމާ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް ވަރަށް ލަސްކަން ފާހަގަކުރައްވވާފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު