މީހުންގެ ހިޔާލާ ފިކުރަށް އަންނަ ބަދަލު ދަހެއް ނުވި - ރައީސް ޔާމީން

- 1 year ago 0 - ރިމާހް

މީހުންގެ ހިޔާލާ ފިކުރައް ބަދަލު އަންނަ ސަބަބެއް އަދި އެ ބަދަލުވާން އަންނަ ނުފޫޒެއް ނޭގޭ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިއަދު ކުއްލި ގޮތަކަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު ވެރިކަމުގައި ހިނގާފައިވާ އުދާގޫ އަދި ރައީސް ޔާމީން އެކަމަކަށް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަންކަމާމެދު ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.

"އެންމެ އުނދަގޫ ކަމަށްވީ، އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނު ކަމަކީ މީހުން ދަސްނުވުން، ދަހެއް ނުވި މީހުންގެ ފިކުރާއި ހިޔާލަށް ބަދަލު އަންނަ ސަބަބެއް، އެ ބަދަލުވާން އަންނަ ނުފޫޒެއް އަޅުގަނޑަށް ނޭނގުނު"

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަކީ މައުސޫމް ބައެއްކަމަށާއި ގައުމު އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަމިއްލަ މަސްލަހަތު އިސްކުރާ ނަމަ ގައުމަށް ކުރިއެރުމެއް އަދި ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖެ އަކީ ކުޑަގައުމަކަށް ވީ ހިނދު ގައުމުގެ އަމާންކަމާއި ސަލާމަތް ރައްކާތެރިކުރުން މުހިންމު ކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަނަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އިސްކަން ދީގެންކަމަށާއި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވާން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިސްތިގުލާލަށް ބަލައިގެންކަމަށެވެ.

ބޭރުގެ ނުފޫޒުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިންނާއި ދާހިލީ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމުގައިވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ނިންމަން އެންމެ އުނދަގޫވި ކަމަކީ ކޮމަންވެލްތުން ނުކުތުމަށް ނިންމި ނިންމުން ކަމުގައްޔާ ނަމަވެސް ކޮމަންވެލްތުގ ނުފޫޒު ބޮޑުކަމުން އެނިންމުން އެގޮތައް ނިންމަންޖެހުނީކަމަށެވެ.

އަދި ދެން ވެސް ހުންނާނީ ސިޔާސީ ޚިދުމަތުގައި ލަފާދާރު ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް
ADS BY TECHSOL

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު