ADS BY VOICE

ފޭސްއެޕް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ޝެއިޚް ހަސަން މޫސާ ފިކްރީ ގޮވާލައްވައިފި

- 7 months ago 3 - އަމާލް މުހައްމަދު

ފޭސް އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ތިމާގެ ސިފަ ހަގު ކުރުން ނުވަތަ އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ މީހެއް ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފާފައިވާ ކަމެކެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އާއްމުވެފައިވާއިރު، ފޭސްއެޕްގެ އަވައިގައި ނުޖެހޭ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. އެ އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން މުސްކުޅި ނުވާ ޒުވާނަކުވެސް މިހާރު ހުރިހެނެއް ހީއެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އެއީ ކުރުން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިއަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީހުންގެ ސޫރަ ބަދަލުކޮށް، ސޫރަހެދުމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ނައިބުރައީސް އައްޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކްރީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

’ސަލަފް.ކިއު.އޭ‘ ގެ ސުވާލަކަށް ދިން ޖަވާބެއްގައި ޝައިޚް ފިކްރީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފޭސްއެޕް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މީހުންގެ ސޫރަ އައިބު ކުރުމަކީ ދީން މަނާ ކުރާކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރުމާ ދުރުހެލުވުމަށް ޝެއިޚް ވަނީ ނަޞޭޙަތްތެރިވެފައިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

"މީހުންގެ ސޫރަ ބަދަލުކޮށް، ސޫރަހެދުމަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މީހުންގެ ސޫރަ އައިބު ކުރުމަކީ ދީން މަނާ ކުރާކަމެކެވެ. ވީމާ ”ފޭސްއެޕް“ ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުން ކުރުމާ ދުރުހެލިވުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ“. ޝައިޚް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

85%

0%

14%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
3 ކޮމެންޓް

އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ރަޝިޔާ ބަޔަކު ފޭސްއެޕް ހެދުމަކީ.

ހަބަރު