ADS BY VOICE

މެންބަރު ސައީދު އިސްގާޒީ ހައިލަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

- 11 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދަވާ ގޮތާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމަށް، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވޮއިސްއަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ސައީދު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދެއްކެވި ބައެއް ވާހަކަތަކުގައި މަދުވާ ޕޮއިންޓްތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުން ރައްދު ދެއްވަމުން ދިޔައިރުވެސް، އެކަމަށް އިސްގާޒީ ހައިލަމް ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައިނުވާކަމަށެވެ.

"ގާނޫނީ ގޮތުން ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓް ކުރުމުގެ ފަންނު ގާޒީ ބޮޑަށް އެކްސަސައިޒް ކުރެއްވި ތަން ފެނިގެންދިޔަކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިގެންދަނީ" އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު އިތުރަށް ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އެންމެ ގާޒީއަކު ބައްލަވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

މެންބަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހައްސާސް މައްްސަލައަކީ އެންމެ ގާޒީއަކު އިނދެގެން ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ މައްސަލައެއްތޯ ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަށެވެ.

0%

100%

0%

1 ކޮމެންޓް

މަށަށް ފެންނަނީ މިމައްސަލަ ފިނިފެންމާ ސައީދު ބަލަން!

ހަބަރު