ADS BY VOICE

ގަތަރާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މި ދަނީ ދިރާސާކުރަމުން: ޝާހިދު

- 11 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމެއްކަމުގައިވާ ގަތަރާއި އެކު އަލުން ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް މިދަނީ ކުރަމުންކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ގަތަރާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގަތަރާއެކު ވެސް އަދި އެހެނިހެން ކެނޑިފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށް ބައްދަލުކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ގަތަރާއި އެކު އޮތް ޚާރިޖީ ގުޅުންތައް ކަނޑާލީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިސްވެ އޮވެ، މެދު އިރުމަތީގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން ގަަތަރަކީ ނިރުބަވެރި ޖަމާއަތްތަކަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމެއް ކަމަށް ބުނެ ގުޅުންތައް ކަނޑާލުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްެޖެއިން ގަތަރާއި އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ކަނޑާލާފައެއް ނުވެއެވެ.

މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި އިތުރަށް ވަނީ ގައުމުތަކާއި މެދު ގުުޅުން ކަނޑާލުމަށްފަހު އެ ގުޅުން އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް ވަގުތުނަގާނެކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ މުސްލިމް ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން މުސްލިމް ނޫން ގައުމުތަކާވެސް ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސޯދީ ގުޅުން ގާއިމުކުރުންކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު