ADS BY COCA COLA

ރައީސް ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމްގައި އަލީ ޝާހު

- 6 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލިފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލު އަލީ ޝާހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އެގޮތުން އަލީ ޝާހު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަރީއަތުގައިވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެެވެ.

އަލްއުސްތާޛު އަލީ ޝާހަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ޖިނާއީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގައި ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވާ މަޝްހޫރު ވަކީލެކެވެ.

2017ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށްބުނެ ޝާހު ވަނީ ހައްޔަރުކުރެވިފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
1 ކޮމެންޓް

ޤާަތިލުން ނާއި ވަގުނގެ ގުޅުމަކީ ވަރަށް ބަދަހި އެއޗެއް. މި މީހުން،އެކަކު އަނެކެއްގެ ޙިމާޔަތަށް ނުކުންނަން މަޖުބޫރުވަާނެ.

ހަބަރު