ADS BY VOICE

މާދަމާ އިހުތިޖާޖު ނުުކުރާނެކަމަށް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބުނެފި

- 11 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އަމަލުކުރަން ކަނޑައެޅި ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގުތަކާއި މެދު މާދަމާ އިހުތިޖާޖުނުކުރާނެކަމަށް ޑްރައިވަރުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއްކަމުގައިވާ ސަންއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޑްރައިވަރުންގެ ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ޑްރައިވަރުން އިހުތިޖާޖަކަށް ދާން ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އަގުތަކާއި މެދު ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ކުރެވޭތޯ ބަލަމުންދާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ޑްރައިވަރުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައެޅި އަގުތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ފަސްކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ-ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ އަގުތަކަކީ:

- މާލެ- ހުޅުލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ

- ހުޅުލެ – މާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ

- ހުޅުމާލެ – ހުޅުލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ

- ހުޅުލެ - ހުޅުމާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/60 ރުފިޔާ

- މާލެ- ހުޅުމާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/75 ރުފިޔާ

- ހުޅުމާލެ – މާލެ ދަތުރެއްގެ އަގު -/75 ރުފިޔާ، މިއެވެ

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު