ދިވެހިންގެ އެކުވެރި ކަޅުސައި: މިއީ އެއްވަނައިގެ ބުއިމެއް

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ކަޅުސަޔަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އެންމެ މަގްބޫލް އެއް ބުއިމެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އަދި ދިވެހިންނަށްވެސް މިއީ ދެގޮތެއް ނުވާ މީރު ބުއިމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ކަޅު ސައި ނުބޮއެ ނުނިދޭ މީހުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުޅެއެވެ. މިއޮތީ ކަޅު ސައި ބޯހިތްވާ މީހުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރެކެވެ. ކަޅުސައިން އެތައް ފައިދާއެއް ސިއްހަތަށް ލިބޭ ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި، ދުވާލަކު 3 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ކަޅުސައި ބޯ މީހުން ހިތުގެ ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. އަދި ސްޓްރޯކް ފަދަ ނުރައްކާތެރި މައްސަލަތައް އާއްމުކޮށް ކަޅު ސައިބޯ މީހުންނަށް ދިމާނުވާ ކަމަށްވެސް ދިރާސާއިން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން އެބައްޔެއް ޖެހިދާނެތީ އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް ބައްޔަކީ ކެންސަރެވެ. އާއްމުކޮށް ކަޅުސައި ބުއިމަކީ ކެންސަރު ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެއެވެ. ސިއްހީ މާހިރުން ބުނާގޮތުގައި ކަޅުސައިގައި އެކުލެވިގެންވާ ޕޮލިފެނޮލް އަދި ކަޓެޗިން ފަދަ އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް ވައްތަރުގެ ކެންސަރު ބަލި ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

ކަޅުސައިން ލިބޭ އިތުރު ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ކަށި ވަރުގަދަކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. ކަޅުސައިގެ ސަބަބުން ގައިގެ ކަށި ވަރުގަދަކޮށްދެނީ، އޭގައި އެކުލެވިގެންވާ ފައިޓޯކެމިކަލްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ކަޅުސައިން ލިބޭ ފައިދާތައް މިހާހިސާބުން ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އާއްމުކޮށް ކަޅު ސައި ބުއިމަކީ، ފިކުރު ކުރުމުން ދުރުކޮށްދީ މީހާއަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމެކެވެ. އާއްމުކޮށް ކަޅުސައިބޯ މީީހުންނަކީ، އެހެން މީހުންނަށްވުރެ އުފާވެރި މީހުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ވެދާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު