ADS BY VOICE

ފަލަސްތީން މުސްލިމުންގެ ކެކުޅުމަށް ނިމުމެއްނާދެ

- 11 months ago 0 - ހުސައިން ފައްވާޒް

މިދުވަސްވަރު ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދިނުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތަސް، ފަލަސްތީން މުސްލިމުންގެ ކެކުޅުމަށް ނިމުމެއްނާދެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ނަޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރާއިލްގެ ކިބައިން އެތަކެއް ދުއްތުރާތަކާ ތަހައްމަލްތައް ލިބެމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ ފަލަސްތީންގެ މުސްލިމް އަޙުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާ ދުއްތުރާ ކުރިމަތިވާނެހެން ރާވާ ހިންގާ ޖަރީމާތަކެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ މީޑިޔާގެ ސަމާލުކަމަށް ނަޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރާއިލްގެ ކިބައިން އެތަކެއް ދުއްތުރާތަކާ ތަހައްމަލްތައް ލިބެމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ ފަލަސްތީންގެ މުސްލިމް އަޙުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާ ދުއްތުރާ ކުރިމަތިވާނެހެން ރާވާ ހިންގާ ޖަރީމާތަކެކެވެ.

މިދުވަސްވަރު ފަލަސްތީންއަށް ހަމަލާދިނުން މަޑުޖައްސާލާފައި އޮތަސް އިޒްރާއިލްގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫގެ ބަސްމަގު ހުރީ ފަހަތައްޖެހޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. "ކެންޕެއިން ނިމުނީކީނޫން އަހަރުމެން މިތައްޔާރުވަނީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ހަމަލާތައްފެށުމަށް" ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ނަތަންޔާހޫ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެއިނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އުފުލަމުންދާ ތަކުލީފްތަކަކީ ވަރަށް ވޭންހުރި ތަކްލީފް ތަކެކެވެ. އެތައްދުވަހެއްވީ ހަނގުރާމަޔެއްގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މުސްލިމުއަހުން ތަހައްމަލް ކުރަމުން ދަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެންގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް އިޙްސާސް ނުކުރެވޭކަހަލަ އުނދަގޫ ދިރިއުޅުމުކެވެ. މިދުވަސްވަރު މިސޭލްތަކާ ވަޒަންތަކުގެ އަޑުމަޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެމުސްލިމުންގެ ހިތުތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމާ ވޭންތަކަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ ތަހައްމަލްކުރަމުންދާ ވޭންތަކެކެވެ. ޝަޙީދުވެފައިވާ ރަޙްމަތްތެރިންނާއި އެކުވެރިން، ތިމާގެމީހުން، ދަރިންނާއި މައިންބަފައިގެން ހަނދާން ތަކަކީ ފިލާ ނުދާނެ ހަނދާންތަކެވެ.

އާންމުދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ކިޔެވުމާއި އެހެން އަވަށްތަކުގައި އުޅޭ އާއިލާ މީހުންކައިރިއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުންމާއި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ކަހަލަ އާދައިގެ ކަންކަމަކީ މިއަދުވެސް ފަލަސްތީން ރައްޔިތުން މަޙްރޫމްވެފައިވާ ކަންކަމެވެ. ސާފުބޯފެނާ ކަރަންޓާއި އިންޓަނެޓްފަދަ އަސާސީ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އެތަކެއް ދަތިތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު