ADS BY VOICE

އެމްއާރްއެމް ވަރަށް އަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ

- 9 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

މިމަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް ރަޖިސްޓަރކުރުމަށް ހުށައަަޅާނެކަމަށް އެ ހަރަކާތުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްއާރްއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމް ވަނީ އީދު ބަންދަށްފަހު އެ ޕާޓީ ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 3000 މެންބަރުން ވަނީ ހަމަކޮށްފައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަޕޯޓަރުން އިސްވެ ތިބެ އުފައްދާ އެމްއާރްއެމް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިވަގުތު އޮތީ އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫންގެ އަތްޕުޅުގައެވެ.

އަލީމް ވިދާޅުވީ އެމްއާރްއެމް ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ ކަންކަން ލަސްވެގެން ދިޔައީ ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ދިން މުއްދަތުގައި މަޖިލިސް އިންްތިޚާބާއި ރަމަޟާން މަސް އައުމުންނެވެ.

މިއީ ރައީސް މައުމޫން އިސްވެ އުފައްދަވާ ތިންވަނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެވެ.

50%

50%

0%

1 ކޮމެންޓް

ޕާޓީ އުފައްދަވައި ''އަންހެނާގެ އައުރައަކީ މޫނާއި ދެ އަތްތިލަ ނޫންހައި ތަންތަން'' މިކަން މުސްލިމު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މައުމޫން ދަސްކޮށްދެއްވުން އެދެން.

ހަބަރު