ADS BY VATHIYARA

ޤިބްލަ ޢުމްރާ ކުންފުނީގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ޑރ ޝަހީމް

- 1 year ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމުގެ ޙިދުމަތްދޭ ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ކުންފުނީގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY MUSCMV

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޤިބްލަ ޢުމްރާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޔާމިން އިދްރީސް ވިދާޅުވީ ޑރ ޝަހީމް ކުންފުނީގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ހަމަޖެއްސީ ޑރ ޝަހީމްއަކީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ކަންކަމުގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް ވުމުން ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޢުމްރާވެރިންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޑރ ޝަހީމްގެ އިރުޝާދާއި ލަފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"ޑރ ޝަހީމްއަކީ ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ކަންކަމުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް. އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކަންދެން ޑރ ޝަހީމްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޢުމްރާގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނި ކަމުގައި ވެގެންދާނެ ކަމަށް" ޔާމިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަކީ އޯއައިސީގެ ސެކްރެޓްރީ ޖެނަރަލްގެ ޔޫސު ބިން އަހުމަދު އަލް އޮތައިމީންގެ ހާއްސަ އެޑްވައިޒަރެވެ. އަދި ދާދިފަހުން އެމަނިކުފާނުވަނީ އޯއައިސީގެ ފިކުރީ ގޮފީގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޤާމަށްވެސް އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ. ޑރ ޝަހީމްވަނީ ކުރީގެ ރައީސުން ކަމުގައިވާ ޑރ ވަހީދާއި އަބްދުﷲ ޔާމިންގެ ކެބިނެޓްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އުފައްދަވާ އެޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ކަމާއި ޗާންސެލަރ ކަންވެސްވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަކީ ޑރ ޝަހީމްގެ މިނިސްޓަރ ކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން އުފެއްދެވި ކުންފުންޏެކެވެ. ޑރ ޝަހީމްވަނީ މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާ މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އަދި ޕީއެޗްޑީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.

ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖަމާއަތެކެވެ. މިޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ޢުމްރާއަށް ދާން ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް މިހާރުވަނީ އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައެވެ.

0%

100%

0%

2 ކޮމެންޓް

ފައިވް ސްޓަރ ފެންވަރުގައި މައްކާގައި ހުރުމާ، ކެއުންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ބޯބޯކޮށް ފައިސާ ނަގަމުންގެންދާ ގްރޫޕްތަކަށް ދަންނަވާލަންއޮތީ، އެއީ އެގޮތަށް ކުރަން އޮންނަ ކަމެއްނޫނެވެ. އެބަހީ، ބޯބޯކޮށް ފައިސާ ނުނަގައި، ފައިވް ސްޓަރ ފެންވަރުގައި މައްކާގައި ހުރުމާ، ކެއުންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދިނަސް އޯކޭވާނެއެވެ. އޭރުން ގިނަބަޔަކަށް އެފުރުޞަތު އޮންނާނީ ތަނަވަސްވެފައެވެ.

ތިޔައީ މީގެކުރިން ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ބަޔަކު ހިމެނޭ ގޮތުގައި ހިންގާ ކުންފުންޏެކެވެ.

ހަބަރު