ADS BY COCA COLA

މި ސަރުކާރަށް ބަޖެޓްގެ ދައްޗެއް ދިމާނުވޭ: ނިޔާޒު

- 6 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

މި ސަރުކާރަށް ބަޖެޓްގެ ދައްޗެއް ދިމާވެފައި ނުވާކަމަށް ހުުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މެންބަރު ނިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާއި ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ބަޖެޓްގެ ދައްޗެއް ދިމާވެފައިނުވާ ކަމަށާއި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން އެހީތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމުގައި ހުރީ އެ ފައިސާތައްވެސް ބަޖެޓްގައި ހިމެނުންކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާތަަނަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލްތަކަށް ބައްލަވާލައްވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތް ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ އެކެއް ޕޮއިންޓު ފަހެއް ބިލިޔަން ރުފިޔާ އެކަނިކަމަށެވެ.

އަދި ބާކީ ހުރި ފައިސާތައް ޚަަރަދުކުރާނީވެސް ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ކަމަށްވެސް ފާހަަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު