އައިއެފްކިޔު ޔޫކޭ ކޮލިފިކޭޝަން ވާރކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ފައިނޭންސް ވާރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މިމަހުގެ 24 އިން 26 އަށް ބޭއްވި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފަންނީ ތަޢުލީމްދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ގަވަރނަންސް އިންސްޓިޓިއުޓް – “MCDGI އާއި ޗާރޓާރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސެކިއުރިޓީސް އިންވެސްޓްމަންޓްއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްއަކީ ޔޫކޭ އިން އޮފަރކުރާ ޓެކްނިކަލް އަދި ޝަރީއްޔާގެ ދާއިރާއިން ސިލަބަސް ކަވަރކުރާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ ނިމުން ޝަރަފަވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކީ-ނޯޓް ސްޕީކަރ، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. އިބްރާހީމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާއެވެ. އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ފައިނޭންސް – (އައި.އެފް.ކިޔޫ) ޔޫކޭ ކޮލިފިކޭޝަންގެ 2ވަނަ ވާރކްޝޮޕް މިއަހަރުގެ ފަހިކޮޅު ނުވަތަ ފެށޭ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވުމަށް ރާވަމުންދާކަމަށް MCDGI އިން ހާމަކުރެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ވެބްސައިޓް www.mcdgi.edu.mv ނުވަތަ 7976620 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ލިބޭނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު