އިންޑިޔާއަށް ފިލަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޓަގްބޯޓެއްގައި ފިއްލަވައިގެން އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ގާނޫނު ހިންގުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދީބުގެ މައްޗަށް މިއަދުވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އުފުލާފައެވެ.

އިންޑިޔާއަށް ދަތުރުކުރި ވާގޯ9 ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓެެއްގެ ފަޅުވެެރިއަކަށް ހެދިގެން އެގައުމަށް އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް އަދީބު އަތުލައިގަތީ މިމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގައެވެ.

އެބޭފުޅާ އިންޑިޔާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރުމަށްފަހު، ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކުރުމުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

އަދީބު މިވަގުތު ހުންނެވީ ޅ.މާބިންހުރާގެ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ނިމެންދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަގުތީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު