ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރާގޮތުން ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބަދަލު އައުން ގާތް: އަދުރޭ

- 4 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްނުދޭތީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބަދަލުތަކެއް ނައިސް ނުދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ އިންތިގާލީ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ(އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އަދުރޭ އެހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ ޗެނަލް13އިން ގެނެސްދިން ނިއުސްޓޯކް ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ދުވަހަކުވެސް ނުދަރާ ވަރަށް ދަރުވާލައިފި ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރުގެ މެދަކާ ހަމައަށް އައިއިރު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ 80 އިންސައްތަ ހުސްކޮށްލާފަައިވާ ކަމަށާއި، މި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމަ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނޭ. އެއީ އިދިކޮޅުގައި މިހާރު ތިބި މީހުންނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު މީހުން." އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަވެގެން ތިބޭނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގައިވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންކަން ނުވުމުން ރައްޔިތުން ނުކުތް މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު