ADS BY VATHIYARA

ރީތިވާން ބޭނުންވަންޏާ ކާންވީ ކިވީ!

- 1 year ago 0 - ސުހޭލާ

ވިޓަމިން ސީ، ވިޓަމިން ކޭ، ފޮލޭޓް، ޕޮޓޭސިއަމް މިހެން ގޮސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. މިއީ މުޅިންވެސް ހިތްގައިމު ފެހި ކުލައެއްގައި، އަދި ކުދި ކަޅު އޮށްތަކެއް ހުންނަ ކިވީގައި ހިމެނޭ ފައިދާ ހުރި މާއްދާތަކެވެ.

ADS BY MUSCMV

ގިނަ ބާވަތުގެ ރީތިވާ ސާމާނު އުފެއްދުމުގައިވެސް މިމޭވާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެއީވެސް އެ މޭވާއިން ލިބޭ ފައިދާތައް ގިނަވީމައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކެއުމުގައި ކިވީ ހިމަނަންޖެހޭ ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އޭގައި ވިޓަމިން ސީ، ވިޓަމިން ކޭ އަދި ވިޓަމިން އޭ އެކުލެވިގެންވެއެވެ. އެއީ އޮމެގާ 3 ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް އެކުލެވިގެންވާ މޭވާއެކެވެ.

އޮމެގާ3އަކީ ދުޅަހެޔޮ އިސްތަށިގަނޑަކަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް ފަރުވާއެވެ. އެހެންކަމުން، ތިބާގެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑަށް އިތުރު ރީތި ކަމެއް ގެންނަން ބޭނުންވަންޏާ ކިވީ އަކީ ހަމަ ކޮންމެހެންވެސް ތިޔަކާ މޭވާތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކޮށްލަންޖެހޭ މީރު މޭވާއެކެވެ.

ހަށިގަނޑުގެ ދިފާއީ ނިޒާމް ވަރުގަދަ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެހެންވެސް ކިވީ ކާންޖެހެއެވެ. މިއީ އެކި އިންފެކްޝަންތަކުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ މޭވާއެކެވެ. ހަކުރު ބައްޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް އާންމު ބައްޔެކެވެ. ކިވީ ކާނަމަ، މިބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެހީތެރިވެދޭ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިލްމު ހުރި މީހުން ބުނެއެވެ.

ކިވީގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ފައިދާއަކީ ނުރައްކާތެރި ކެންސަރު ބަލިން ދުރުކޮށްދިނުމެވެ. ކެންސަރާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މާއްދާތައް ކިވީގައި އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ޗައިނާގައި ވަރަށް އިހު ޒަމާނުއްސުރެ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ކިވީ ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ. ކިވީގައި ފައިޓޯކެމިކަލްސް ލުޓެއިން އަދި ޒިއަންޒަންތިން އެކުލެވިގެންވެއެވެ. މިއީ ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅުކޮށްދޭ މާއްދާތަކެވެ.

އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރީތިވާ ސާމާނު އުފެއްދުމަށް ކިވީ އަކީ ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ މޭވާއެކެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ގަިއގެ ހަން ރީތި ކުރުމަށް މިމޭވާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ގުދުރަތީ ގޮތުން ރީތިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައިވެސް ކިވީ މިއީ ނުކައި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރު އެއްޗެއް ނޫންކަން އެނގިއްޖެދޯއެވެ! 

100%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު