ރިޟްވާންގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބައެއް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ބައެއް ގާނޫނުތަަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގާއި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހެއެވެ. އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު މިހާރު އޮތްގޮތުން ޓެރަރިސްޓުންނާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ގާނޫނުގައި އެހެން ދިމާލަކަށްދެއެވެ. އެހެންކަމުން ޓެރަރިޒަމް މާނަކޮށްދީ، އެ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ފަސޭހަ އިން ހައްޔަރު ކުރެވި، ތަހުގީގު ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާާނޫނުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ބަންދުގައި ބެހެެއްޓޭނެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުވާ ގޮތަށް ހަދަންޖެހެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު