ފެލިދޫ އިންޖީނުގެ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނެ: ރައީސް

- 4 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

އިންޖީނުގެ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފައްޓަވާނެ ކަަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވީ ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވަމުންނެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އެ މަޝްރޫއު ފެއްޓެވުމަށްފަހު އަންނަ އަހަރު ކުރީ ކޮޅުގައި އެކަން ނިންމަވާނެ ކަމަށެެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ފެލިދޫ ކައުންސިލަރުން ރައީސްއަށް ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު މަޝްރޫއުތަކާއި، ބައެއް ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިމެނެއެވެ.

އެގޮތުން ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ހުރި މައްސަލަތަކާއި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަންހުރި ކަންކަމާ އަދި ކުނީގެ މައްސަލައާ ރަށުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ކައުންސިލަރުން ރައީސްއާ ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ އެންމެފަހުގެ މައުލޫމާތު ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށޭވަރުވާނެކަމަށާއި

މީގެ އިތުރުން ވެސް ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގައި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކާއެކު މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު