ADS BY COCA COLA

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުން ނިކުމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

- 5 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

މޫނު ނިވައިކޮށްގެން ތިބި ފުލުހުން ނިކުމެ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލައި ފާސްކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އެގޮތުން ސީކްރެޓް ރެސިޕީއާއި، ސޯސަންމަގުގައި ހުރި ގެއަކަށްވެސް ފުލުހުން ވަދެ އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންކަން "ވޮއިސް"އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަަަނަކީ މަރާލާފާއިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނުން ބަލާ ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނާއި މީހުން ބަލާ ފާސް ކުރުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މޫނު ނިވައިކޮށްގެން ތިބި ފުލުުހުން ނުކުމެ، ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރަމުން ދަނީ މަރުތައްބަލާ ކޮމިޝަނުގެ އެދުމަށް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ އަމުރުތަކުގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓާއި، ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓާއި، ޑިވިޝަނަލް ޕޮލިސިން ކޮމާންޑުގެ ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ބައިވެރިވާ ކަަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ބަލައިފާސް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މާލޭ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ އާންމު ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މމިކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، 3322111 ނުވަތަ 119އަށް ގުޅައިގެން މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަންވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މަރުކޮމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ނުކުމެ ބަލައި ފާސް ކުރަމުން އަންނައިރު، މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

ފޮޓޯ:އެމްވީ ކްރައިސިސް

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު