ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ލޯ-ކާބްސް ޑައިޓް: ބައެއް ކުށްހީތައް!

- 1 year ago 0 - ސުހޭލާ

ލޯ-ކާބްސް ޑައިޓް، ނުވަތަ ކާބޯހައިޑްރޭޓް މަދުން ހިމެނޭ ޑައިޓަކީ ބަރުދަން މަދު ކުުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޑައިޓްކަމަށް ގިނަ މީހުން ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އެގޮތުން، ހިކެން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ލޯކާބް ޑައިޓްތައް ވެފައިމިވަނީ ޓްރެންޑަކަށެވެ. އެފަދަ ޑައިޓެއްގައި ގްރެއިންސް، އަދި ކާބްސް ހިމެނޭ ތަރުކާރީއާއި މޭވާތަކެއް ނުހިމަނައެވެ.

ADS BY VOICE

ލޯކާބް ޑައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ މީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ނޫން ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނެއެވެ. ބައެއް މީހުން އެފަދަ ޑައިޓެއް ފޮލޯ ކުރުމަކީ ހިކެން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ބުނާއިރު، އެއީ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ބުނާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

މި ލިޔުމުގައި މި ބަލާލަނީ "ލޯ-ކާބް" ޑައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން، މީހުން ގަބޫލު ކުރާ ބައެއް، ގަބޫލު ކުރުން ތަކަށެވެ.

ކާބްސް ނުހިމެނޭ ޑައިޓަކަށް ހިތަށް ގެއްލުން ލިއްބައިދޭނެ ޑައިޓެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކެއެވެ. އެއީ ކާބޯހައިޑްރޭޓުން ލިބޭ ކޮލެސްޓްރޯލް، އަދި ފެޓްސް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ލޯ-ކާބް ޑައިޓެއް ފޮލޯ ކުރާނަމަ، ލޭގައި ހުންނަ ކޮލެސްޓްރޯލް ލެވެލް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ދެކެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން، ޑަައިޓްރީ ކޮލެސްޓްރޯލް، އަދި ފެޓްސްއަކުން ހިތުގެ ސިއްހަތަށް މާބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރެއެެވެ.

ދެން އޮތް ގަބޫލު ކުރުމަކީ ލޯ-ކާބް ޑައިޓަކުން ހަށިގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ފައިދާތަކެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ބުނުމެވެ. ލޯ-ކާބް ޑައިޓެއްގައި ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް މަދުވުމުން، ހަށިގަނޑަށް ލިބެން ޖެހޭ ބައެއް ނިއުޓްރިއެންޓްސް ނުލިބޭ ކަމަށްވެސް ބުނެވެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކުށްހީއެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ދުވާލަކު، 50 ގްރާމަށްވުރެ ކާބްސް އިތުރު ނުކޮށްވެސް، ތަރުކާރީއާއި ނަޓްސް، އަދި ބެރީސް ކެވިދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައެވެ.

ލޯ-ކާބް ޑައިޓެއްގެ ސަބަބުން ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުވާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

ޕްރޮޓީން އަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއެކެވެ. އެހެންނަަމަވެސް ލޯ-ކާބް ޑައިޓެއްގައި ޕްރޮޓީން މާ ގިނަވާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. އެއީވެސް ކުށްހީއެކެވެ. ކޮންމެ ލޯ-ކާބް ޑައިޓެއްގައި ޕްރޮޓީން ގިނަ އެއް ނުވާނެއެެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު