ނިދުމާއި ބަރުދަން ލުއިކުރުން: ކޮބާ ގުޅުމަކީ؟

- 1 year ago 0 - ސުހޭލާ

ހަށިގަނޑުން ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ގައިން ދާ އޮހޮރުވަން ޖެހެއެެވެ. މީރު ކާތަކެއްޗަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށްޓަކައި ކެއުމަށް ބަލައިގެން އުޅުމުގެ އިތުރުން، ޓްރެޑްމިލްއަށް އަރައިގެން ދުވެ ދުވެވެސް، އެކަމަށް އެދެވޭ ބަދަލެއް ނާދޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ މައްސަލައެއް ހައްލެއް އެބައޮތް ކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން މިހާރު އެބަ ބުނެއެވެ.

އެއީ ރަނގަޅަށް ނިދުމެވެ. ނިދި ހަމަ ކުރުމަކީ، ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނިދުމުގެ ތެރެއިން، އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުން "އިތުރު ކިލޯތައް"ދުއްވާލަން އެހީތެރިވެދެއެވެ.

ނިދުމުގެ ތެރެއިން، ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ބައެއް ކަންކަން މި ލިޔުމުގައި ކިޔުންތެރިންނާއި ހިއްސާ ކޮށްލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ.

ހަނދާން ކުރާށެވެ. ނިދާ ވަގުތު ފޯނުގެ އަލި މޫނަށް އެޅުނަ ނުދޭށެވެ. އެއީ އަރާމު ނިންޖަކަށް ހުރަސް އަޅާނެ ކަމެކެވެ. ނޫކުލައިގެ އައްޔަކީވެސް ހަމަ ނިންޖަށް ހުރަސްއަޅާ އެއްޗެކެވެ.

ސިއްހީ މާހިރުން ލަފާދޭ ގޮތުގައި އަނދިރީގައި ނިދުމަކީ މެޓަބޮލިޒަމްއަށް، އެކަމުގެ އެދެވޭ އަސަރުތައް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ތިބާ އަކީ އަލިގަދަކޮށްލައިގެން ނިދާ މީހަކަށްވާނަމަ، އެ އާދަ ބަދަލު ކޮށްލާށެވެ.

ދެން އޮތް ކަމަކީ ކުދި ކުދި ނެޕް ނުނެގުމެވެ. ސިއްހީ މާހިރުން ބުނާ ގޮތުގައި ފަސްވަރަކަށް ގަޑިއިރަށް ނިދުމަކީވެސް ހަށިގަނޑު ބަރުހެލިވެ، ފަލަވެދާނެ ކަމެކެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު