އަނދިރި ދައުލަތުން ދަނީ ދިވެހި ދައުލަތް ހޮޅިކުރަމުން: ރައީސް ނަޝީދު

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ އަނދިިރި ދައުލަތް ވަނީ ދިވެހި ދައުލަތް ހޮޅިކޮށްފައިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާސް ވޯކްޝޮޕްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ބާރުގަދަ އަނދިރި ދައުލަތެއް އުފެދެމުން ދާތަން ފެންނަކަމަށާއި އެ އަނދިރި ދައުލަތުން ދަނީ ދިވެހި ދައުލަތް ހޮޅިކުރަމުންކަމަށެވެ.

"އެތައް ދިވެހި ޒުވާން އަންހެން ދަރީން ވަނީ އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ވިއްކާފަ، ރާއްޖެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަހުލަވާނުން އައިސިސް އަށް ފޮނުވުނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ހިންގިގެން، ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި އަނދިރި ދައުލަތުގެ ބާރު ގަދަކުރަމުން ގެންދިޔައީތީވެ، ދިވެހި ދައުލަތް ހޮޅި ކުރަމުން ގެންދިޔައީތީވެ، ދައުލަތުގެ އެންމެ އެތެރެއަށް މި އަނދިރި ބާރު ވަންނަމުން ދިޔަތީވެ،" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އަނދިރި ދައުލަތުގެ ފިކުރުތަކާއި ހުށައެޅުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ބަސްބުނާ މީހުން އެ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށާއި އެއީ ދީނާ ހިލާފު މީހުންކަމުގައި ނިންމާކަމަށެވެ.

 އެމީހުން މަރަން ވެއްޖެކަމުގެ ހުކުމް ނެރެނީ ދީނުގެ ނަމުގައިކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު