ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ ދީނީ ދަރުސްދޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުން- އިދިކޮޅު

- 1 year ago 0 - ސުހޭލާ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ ދީނީ ދަރުސް ދޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހެއް ކަަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވި ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ވާގޮތުން، އެހެން ގާނޫނުތަކުގައި ކޯޓު އަމުރެއް ހޯދައިގެން މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން އޮތަސް، ބިލުގައި ހިމެނޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއް ކުރަން އުޅޭ މީހަކު އުޅޭ ކަން ބުއްދިއަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެ ނަމަ، ނުވަތަ ހެކި ނައްތާލަފާނެ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ، ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެ އަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެނައުމަށް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތާއި ގުރުބާނީން ގެނެވެނު އެންމެ މުހިންމު ބަދަލަކީ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ އެންމެހާ ހައްގުތަކެއް ކަށަވަރުކުރެވިގެންދާނެ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޒަމާނީ ގާނޫނުއަސާސީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އިސްލާމް ދީނުގެ އެއްވެސް އަސްލަކާއި ހިލާފު ނުވާ ގޮތަށް ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ ހައްގާއި، ކުށެއްގެ ތުުހުމަތު ކުރެވުމުން، އެމީހަކަށް ލިބިދޭ އިންސާނީ ހައްގުތައް، އެންމެ އަސާސީ ހައްގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ބުނީ އެފަދަ އިސްލާހެއް ގެނައުމަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ކުރިއަރާފައިވާ ތަހުޒީބީ މުޖްތަމައުތަކުގައި ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކާ ހިލާފު ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީން ބުނީ، ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް އެކޯލިޝަނުން ތެދުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލާއި އެނޫންވެސް ހަމައާއި އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ފަދައިން، ސަރުކާރުގެ އެ އަމަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުގެ އިތުރަށް، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކާއި ކުރިއަރާފައިވާ ތަހުޒީބު މުޖްތަމައުތަކުގައި ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކާއި ހިލާފު، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު