ADS BY VOICE

ގޮވީ "ލާދީނީ" އަށް. ކުޅުނީ "ނާޗަރަންގީ"

- 8 months ago 5 - އަމާލް މުހައްމަދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާ އަކީ، އެ އިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތައް ފުއްދައިދޭތޯ ބަލައި، އެކަން ސަރުކާރުން ނުކުރާނަމަ، ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީވެސް، ސަރުކާރާ އިދިކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީތަކުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތެވެ.

އަދި ވަކީން ހާއްސަކޮށް، ރާއްޖެ ފަދަ ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި، އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތަކާއި، ދީނުގެ ހަމަތަކާ ހިލާފަށް ސަރުކާރުން ކަމެއް ކުރާނަމަ، އެކަމެއް ހުއްޓުުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީވެސް މި ދެންނެވި ޕާޓީތަކުންނެވެ.

ރޭގައިވެސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ފެނިގެންދިޔަ ޖަލްސާއިންވެސް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކީ މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔައެވެ.

ލާދީނީ ފިކުރަށް ސަރުކާރުން ހިތްވަރުދޭ ވާހަކައާއި، ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ނަމުގައި އިލްމުވެރިންގެ ދޫތަކުގައި ތަޅު އަޅުވަން އުޅޭ ވާހަކަ، ރޭ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރޭގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފެނުނީ "ނާޗަރަންގީ" ކުޅޭ މަންޒަރެވެ.

ދެ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކައެއްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ލަވައެއް ޖަހާލައި، ނަށާލައެވެ.

މިއީ ލާދީނީ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ދެއްކުން އެންމެ ރީތި މަންޒަރުތޯއެވެ؟ އެފަދަ ކަންކަމުން އެހިތްވަރު ދެވެނީ އެބުނާ "ލާދީނީ" ކަންކަމަށް ނޫންބާއެވެ؟ މި ހުންނަނީ މުޅިންވެސް ސުވާލެވެ. 

12%

87%

0%

5 ކޮމެންޓް

ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ޖަލްސާ ތަކުގައި ހުރިހާ ޕާޓީ ތަކުން ވެސް ތިކިޔާ ނާޗަނރަންގީކުޅޭ ތަފާތަކީ މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރުން އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފަށް އެތައްކަމެއްކޮށް ދީނަށް ހަޖޫޖަހާ ކަންކަން ކުރާއިރު ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ބަހައްޓައިގެން އިސްލާމް ދީނާއި ޚިލާފަށް އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިންގި އިރު ތިޔަ ވޮއިސް ނޫހުގެ ލިޔަން ކެރުނު ޒިންމާ ދާރު ނޫސްވެރިއަކު ނެތުމަކީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް

މި ސަރުކާރު ލާދީނީ %1000000

ސްކޫލު އިނާމު ޖަލްސާ ގަ ވެސް ހަމަ އގޮތައް..ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް މި ސަރުކާރު ލާދީނީ....ލދީނީ އަނދިރި ދައުލަތް....

ހަބަރު