ADS BY VOICE

ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލްގައި ހިންދޫ ދީނުގެ ހަފްލާއެއް ބޭއްވި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

- 8 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގެ އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގައި އިންޑިއާގެ ދީނީ މުނާސަބަތެއް ފާހަގަކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެކަން ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު، އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވާދޭ އިންޑިއާގެ ޓީޗަރުންތަކެއް އިސް ނަގައިގެން، އެއީ ގެޓް ޓުގެދާއެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެ ހަރަކާތުގެ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް މީސް މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވަމުން އަންނައިރު، އެކަން މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ އާދަމެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާގެ ހިންދޫ ދީނު އިހްތިފާލެއް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ސްކޫލްގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ފާހަގަކުރި "އޯނަމް" އަކީ، ހިންދޫއިންގެ ދީނީ ފެސްޓިވަލެއް ކަންވެސް ހަގީގަތް ބަލައިފިނަމަ، އެނގޭނެ ކަމަށްވެސް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގައި އޯނަމް ފާހަގަކުރި ހަފްލާގައި ދިވެހިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ދީންތަކުގެ އިހުތިފާލުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހަފްލާގެ ފޮޓޯތައްވެސް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރު ނުކުރަން އޭނާ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

އަލީ އާދަމްގެ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް ކުޚުދުއްފުށީ ކައުންސިލުންގެ ފަސް މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވާ، އިއްޔެ ވަނީ ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ ދީނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ސްކޫލުގައި ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ކުރިން އެކަމެއްގެ ތެދު ދޮގު ސާފުކކުރެއްވުމަށްވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. 

16%

50%

33%

1 ކޮމެންޓް

ކައުންސިލުން ކިތަންމެ ގިނަ ސޮޔެއްކޮށްފަ ،ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުންޏަސް އެއޮތީ ފާހަގަކޮށްފައެއްނު ، އެއުޅޭ މަޖިލިސް ރައީސް ވަރަށް އުފާވާނެ ތިކަހަލަ ކަންތައް ކުރީމަ ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދުވަސް މިފަހަރު އަންނި އާ މޯދީ އެކުވެގެން ދުއްވާލާނެ

ހަބަރު