ADS BY VOICE

ރާއްޖޭގައި އާ މަސް ފެކްޓްރީއެއް އަޅަނީ

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި އާ ބޮޑު މަސް ފެކްޓްރީއެއް އެޅުމަށް މިފްކޯއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިފްކޯއިން މިކަން ނިންމިކަން އިއުލާންކުރައްވާފައިވަނީ އެ ކުންފުނި ހިންގަމުންދާ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރުއެވެ.

ފެލިވަރު މަސް ފެކްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިޔާތަކަށް ދައްކާލުމަށްފަހު އަމްރު ވިދާޅުވީ އާ ބޮޑު މަސް ފެކްޓްރީއެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަން އެޅުމަށް ރަނގަޅު ތަނެއް ބަލަމުން އަންނަކަމަށް އަމްރު ވިދާާޅުވިއެވެ.

" އޭގަ ދެ ކަމެއް އެބައޮތް. އެއް ކަމަކީ މިހާރު ހުރި ފެކްޓަރީ އެކްސްޕޭންޑް ކުރަންޏާ ފަސޭހަތަކެއް އެބަހުރި. އެއީ މިހާރު ވެސް ލައިސަންސްތަކާއި އޮޑިޓްތައް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑަށް ހެދިފައި ހުރި ފެކްޓްރީއެއް ވީމަ. އެހެންވީމަ، މި ތަން [ފެލިވަރު] އެކްސްޕޭންޑް ކުރީމަ އޮޑިޓްކުރުމާއި ކަންކަމަށް ފަސޭހަވާނެ. މުޅިން އަލަށް ފެކްޓަރީއެއް ހަދާ ނަމަ ވަރަށް ދުވަސް ނަގާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު ވަނީ މިފްކޯގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް، ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު