ADS BY VOICE

ހުއްޓުވަންވީ ހަރުކަށި ފިކުރު އެކަނިތޯއެވެ

- 8 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން "ހަރުކަށި" ފިކުރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ވާހަކަ ދައްކާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. މުޅިއަކުން ގޯހެއް ނޫނެވެ. އެކަންވެސް މައްސަލައަކަށްވާއިރު ހައްލު ކުރެވޭނީ އެވާހަކަ ދެކެވިގެންނެވެ.

ADS BY ORCHID

"ހަރުކަށި" ފިކުރު ކަމުގައި މި ބުނެވޭ ފިކުރަކީ ދީނީ ކަންކަމުގައި ހައްދު ފަހަނައަޅައިދިއުމަށެވެ. އެގޮތުން ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅައި ދިއުމޭ ކިޔަނީ ޖިހާދު ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނަށެވެ.

އެކަމުގެ ވާހަކަ ސަރުކާރުން އަޑު ހަރުކޮށް ދައްކަމުން އަންނައިރު، އެ ކިޔާ "ލާދީނީ" ފިކުރުގެ މީހުން ހިތުހުރި އެއްޗެއް ގޮވަމުން ދަނީއެެވެ. ފޭސްބުކް ޕޭޖުތަކުގައި އިސްލާމް ދީނަށާއި، ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކުރަމުން އެދަނީއެވެ. އެވާހަކަ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިއަކު ނުދައްކަވައެވެ. ޓެލެކޮމް މިނިސްޓްރީންވެސް ބުނީ އެފަދަ ޕޯސްޓުތައް ކުރާ ޕޭޖުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނުއެއް ބެލެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ޕޭޖެއް ބްލޮކް ކުރި ވާހަކަ ބުނާއިރު، އެ ޕޭޖަކަށް ވަދެވޭތީ ރައްޔިތުން އެބަ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރެއެވެ. މިއީ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންތައްތަކެވެ.

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވީ "ސިރޫ އާޓްސް"ފަދަ ޕޭޖުތައް ސަރުކާރަށް ހުއްޓުވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަަމަވެސް "ޖުހާ"ފަދަ އިސްލާމް ދީނަށް ހަޖޫ ޖަހާ ޕޭޖުތަކެއް ނުހުއްޓުވޭ ކަމަށެެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އދއަށް ވަޑައިގެންވެސް ދެއްކެވީ ހަރުކަށި ދީނީ ފިކުރު އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަކައެވެ. "މިނިވަން" ފިކުރުގެ އެއްވެސް ވާހަކަފުޅެއް އެމަނިކުފާނު އަދި މިހާތަނަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕޯޑިއަމެއްގައި ނުދައްކަވައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު