ADS BY IAC

ޔޫއެންޕީން ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނީ ސަޖިތު ޕްރޭމަދާސަ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް އެޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރ އަދި މަޖިލިސް މެންބަރު ސަޖިތު ޕްރޭމަދާސަ ހަަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިގޮތަށް ހަަމަޖަައްސާފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ބޭއްވުނު އެޕާޓީގެ އިސްވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މިއާއި އެކު މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި ޔޫއެންޕީން ސަޖިތު ޕްރޭމަދާސައިގެ ނަންފުޅު މަތީގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ހުށައަޅާާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ސަޖިތުގެ ބައްޕާފުޅު ރަނަސިންގަ ޕްރޭމަދާސައަކީ ސްރީލަންކާގެ ރައީސްކަން މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ޔޫއެންޕީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތަށް ސަޖިތު ޕްރޭމަދާސަ ނެރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މަޝްވަރާއާއި ނުތަނަވަސްކަމަށް ފަހުގައެވެ. ފާހަަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އެޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަަމަސިންހަ އަދި ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސުރިޔާވެސް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް މީގެ ކުރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

ސަޖިތަކީ މިވަގުުތު ސްރީލަންކާގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރގެ މަގާމުވެސް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފަރާތެކެވެ. އެބޭފުޅާ ވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަނުން އިކޮނޮމިކް، ޕޮލިޓިކްސް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީއެއް ހޯއްދަވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު