ADS BY VOICE

ބަށިބޯޅަ ފައިނަލް މެޗެއް ހުއްޓުވަން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފި

- 8 months ago 5 - އިނާޒް މޫސާ

ގއ. ދާންދޫގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ ގއ އަތޮޅު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިއޮތް ބަށި ބޯޅަ ފައިނަލް މެޗް ހުއްޓުވުމަށް އެރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ދެންމެ އަމުރު ނެރެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

"ވޮއިސް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބަށިބޯޅަ ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސާ ޝިޔާމާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެފަދަ އަމުރެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އަމުރަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާއެކު މިހާރު މެޗުގެ ނުކުޅޭގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

މިއީ ބަށިބޯޅައިގެ ޤަވައިދުގައި ގެ ހުރި ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން ފައިނަލްއިން ކަޓާފައިވާ ޓީމަކުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ

100%

0%

0%

5 ކޮމެންޓް

ތިޔަ ޒަމާނީ ބައްޓަކީ އަހަރެމެންގެ ދިވެހިވަންތަ ބަށިހަލާކުކުރި މީިހުން. ޒަމަނީ ބަށި ވީ އުވާލަން. އަދި ތިޔަ ޒަމާނީ ބަށި ހިންގާފަރާތް ތަކަކީ ވަރައް ގޮތެއްނެތް ބައެއް. މިބައިމީހުންގެ ހުރިހާހަރަދެއް އަދި ފޯނަށްވެސްލާރި އަޅައިދެންޖެހެނީ އިނތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން. މިދެން ފުކެއްބޮޑުވަރު. ޢެހެންމީހުން ފެލައިގެން ތިޔަ ބައްޓެއް ޒަމާނީ އެއްނުކުރެވޭނެ.

ނުވެސް ކާޓާ ، ކަޓްވާލީ އެވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ، އޭނަ ހަމަ ނުން .

ހަބަރު