ADS BY VOICE

މަހްލޫފް މިނިސްޓަރ އޮފް ބޮލީވުޑް؟

- 8 months ago 3 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އިންޑިއާގެ ސެލެބްރިޓީންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ސެލްފީ ނަންގަވަމުންދާތީ، މިނިސްޓަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެން ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ތަރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ސެލްފީތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން އަންނައިރު، މީސްމީޑިއާ ގައި މަހުލޫފަށް ފާޑު ކިޔާ ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އޭނާ އަކީ "މިނިސްޓަރ އޮފް ބޮލީވުޑް"ކަމުގައެވެ. އަދި މިނިސްޓަރުގެ ދަތުރަށް ހަރަދު ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ކަމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރ ވަނީ އެފަދަ ތުހުމަތު ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ރައްދުވެސް ދެއްވައިިފައެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރަކީ މިނިސްޓަރުގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރައްވާ ހަރަދެއް ކަމަށާއި، އެދަތުރުގެ ވާހަކަ އެކި ގޮތްގޮތަށް ދައްކައިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިިސްތަށިފުޅުގައި ދޮގު އިލްޒާމް އަޅުވަނީ "ހަސަދަވެރި" ވާ ބައެއް ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ބޮލީވުޑްގެ ފުންނާބު އުސް ތަރިންނާއެކު ސެލްފީ ނެންގެވުމަކީ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފުގެ "ވިޝްލިސްޓް"ގައި އޮތް މުހިންމު ކަމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެއީ ގޯސްކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. ތިޔައިގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންވެސް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންނާ ބައްދަލުކޮށް، ފޮޓޯ ނަގާހިތްވާނެ ކަން ޔަގީނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ވަޒީރަކު އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނަމަ، އެކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް، އެ ހަރަދުތައް އެކުރަނީ ކިހިނެއް ކަމާމެދު، ޑިމޮކްރަސީ ފައްކާވެފައިވާ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން ސުވާލު އުފައްދާނޭ ކަމީ އެއްވެސް ޝައްކެއްވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު އެހުންނެވީ މި ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ރައުސުލްމާލު ކަމުގައިވާ ޒުވާނުންގެ ވުޒާރާއާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވެ. ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ޒުވާނުންގެ އުއްމީދުތައް ނުހހަނު ގިނައެެވެ. އެ ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަމަށް ވަގުތު ދެއްވުމުގެ ބައްދަލުގައި ބީރައްޓެހި ގައުމަކަށް ވަޑައިގެން، މިނިސްޓަރުގެ އަމިއްލަ މުހުތާދުތަކެއް ފުއްދަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވާނަމަ، ޒުވާނުންވެސް އެކަންކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދާނެއެވެ.

ގައުމުގައި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގިތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް އާއިލާއަކަށް ހިތްދަތިކަން ލިބުނެވެ. "ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕޕަވަރމެންޓް"ވެސް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފުގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެެއަށް އަންނަ ހިނދު، މި ދަނޑިވަޅުގައި މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންނާއެކު ސެލްފީ ނަންގަވަމުން، އެއީ އާދައިގެ ކަމެއްގެ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަވަމުންދާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އެދެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު މެސެޖު ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

އަޅުގަނޑަކީވެސް ޒުވާނަކީމެވެ. ޒުވާނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، އެފަދަ ސުވާލުތަކެއް އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައިވެސް އުފެދެއެވެ. ޒުވާނުންނަށް މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އިންޑިއާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯތައް ހެއްޔެވެ؟ ނޫންނަމަ، މަތީ ތައުލީމު ގެ ފުރުސަތާއި، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށުން ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންދޭ ލުއި ލޯނެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ މިކަންކަމާއިމެދު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފުވެސް ފުންކޮށް ވިސްނަވާލެއްވުން މުހިންމެެވެ.

ޒުވާނުންނަކީ ހަމައެކަނި ކުޅިވަރާ މަޖަލުގައި މަޝްއޫލުވެގެން އުޅޭ ބަޔަކަށް ނުހަދައި، ޒުވާނުންގެ މުސްތަގްބަލު އުޖާލާ ކޮށްދޭނެ ފަދަ މަޝްރޫއުތައް ފެށުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަން މިނިސްޓަރު ހަނދުމަފުޅު ބެހެއްޓެވުން މުހިންމެވެ.  

75%

0%

25%

3 ކޮމެންޓް

އަހަންނަކަށް ތީގެ މާބޮޑު މައްސަލައެއްނެތް. އެކިމީހުންކުރާހިތްވާނީ، އެކިކަންކަން. ޑިމޮކްރަސި އަކީ، މީހުންގެ މިނިވަން ކަމާއި ބެހޭކަމެއްނޫން. ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކޮއްލާ.

ދިވެހި ރައްޔަތުންގެ ލާރިން ނާޗަރަންގީ ކުޅެނީ.

ހަބަރު