ADS BY PROPERTY.MV

ބަށިމެޗު ހުއްޓުވަން ކޯޓު އަމުރު ނެރުނު މައްސަލަ އިދާރާތަކަށް ހުށައަޅަނީ

- 2 weeks ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގއ އަތޮޅު ޒަމާނީ ބަށިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ހުއްޓުވުމަށް އެ އަތޮޅުގެ ނިލަންދޫގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގެ މައްސަލަ ކުޅިވަރާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށައަޅާނެކަމަށް ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ވޮއިސްއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ޝިޔާމާ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ކޯޓުތަކުން ނުވަނުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

އަދި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ކަންކަން ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރުމަށް އެދޭކަމަށް ޝިޔާމާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަށިބޯޅައިގެ ގަވާއިދަކީ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ވެބްސައިޓްގައިވެސް ޝާއިއުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްކަމަށާއި، އެއީ ބަޔަކު ބޭނުންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އޭނާ ވަނީ މި މައްސަލަ ކުޅިވަރާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށައެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝިޔާމާ ވަނީ ފައިނަލް މެޗު މެދު ކަނޑާލުމަށްފަހު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައެއް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. މިއީ ކުޅިވަރަށް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ ގޮތުގައި ޝިޔާމާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
4 ކޮމެންޓް

Bashi member akah vee iru kaleyah gavaaidheh neygey dhw. Magaathah hini annanee. Boagoas vaahaka dhahkaneee. Dhen ehen kameh nokoh mihaarun mihaarah gavaaidhu kiyaa dhen kulheynee ekan kohfa. hahaha

ތިޔަ ބުނާ ޤަވާއިދެއް އޮތިއްޔާ އެ އޮތީ ތިޔަބުނާ ވެބްސައިޓެއްގަ. އެއަކަށް އަމަލެއް ނުކުރޭ. ބަށި މުބާރާތެއް ބާއްވާއިރަށް ހަމަ ހިތު ހުރި ގޮތަކަށް އިމުން ބޭރުން މުބާރާތް ހިންގަނީ. ކުޅުންތެރިންނާއި ޓީމް ތަކުގެ އޮފިޝަލުން ކިތައް ފަހަރު މައްސަލަ ޖައްސާފައިވޭތަ. ޝިޔާމާމެން ހިތައް އެރިގޮތަކަށް ކަންކަން ކޮށްގެން.

ހަބަރު