ADS BY VOICE

ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ގުޅުވާލަދިން ދިރާގަށް 31 އަހަރު

- 7 months ago 1 - ޝަފްރާޒް އހ

ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗައް އެކުލެވޭ މި ދިވެހިރާއްޖެ މުއާސަލާތީ ގުޅުމުން ގުޅުވައިލި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުމަށް 31 އަހަރުވީއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެކްތިރީސް އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ހަނދާނުގެ ފީތާތަކުގައި ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ފޯނު ބޫތް، ފޯނު ކާޑު، ޕޭޖަރ، ރަށު ފޯނުގެ ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެއެވެ. މިއީ ދިރާގުގެ ހިދުމަތުގެ ދިގު ތާރީހުގައި މުއާސަލާތީ ގުޅުން ކުރިއަރަމުން އައި ކުރިއެރުންތަކުގެ ރަމްޒެވެ.

ދިރާގު ތާރީހުގެ ތެރެއިން.

1988 : ރަސްމީ ގޮތުން ދިރާގު ޤާއިމް ކުރެވުނީ 1 އޮކްޓޯބަރ 1988 ގައެވެ.

1989 : މާލޭގައި ކޭބަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވުން.

1991 : ޕޭޖިންގގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރެވުން.

1996 : އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރެވުނެވެ. "ނެޓް ލިންކް" ގެ ނަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން މިނަން ދިވެހިނެޓް ގެ ނަމަށް ބަދަލް ކުރެވުނެވެ.

1997 : "ދީމޮބައިލް" ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މޯބައިލް ފޯންގެ ޚިދުމަތް ދެވެން ފެށުނެވެ.

1999 : މޯބައިލް ފޯންގެ ޚިދުމަތު ޖީ.އެސް.އެމް އަށް ބަދަލް ކުރެވުނެވެ.

2005 : 23 ޖޫން 2005، ގައި ދިރާގު ލޯގޯ އާއޮ ކުލަ ބަދަލުކުރިއެވެ.

2005 ވަނައަހަރު ދިރާގުން އެކަނި ދެމުންދިޔަ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އިތުރު ކުންފުންޏެއް ރާއްޖެއައުމުން ދިރާގުން މުޅި ރާއްޖެގުޅުވާލާފައިވާ ގުޅުން އިތުުރަށް ބަދަހިކުރަންފެށުނެވެ.

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ކުންފުނިތަކާ އެއްފެންވަރަށް ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓް، މޯބައިލް ފޯންގެ ހިދުމަތް ފުޅާވެގެންދިޔައެވެ. އެކަހެރި ރަށްތަކަށް އިންޓަނެޓް ލިބި، މޯބައިލް ޑާޓާ މެދުވެރިކޮށް ވީޑިއޯ ކޯލް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތާކަށް ގުޅާލެވުނީއެވެ.

ޖަޒީރާރަށްތަކަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި އެތަކެއް ކަންތައްތަކެއް އިޖާޖުކޮށް، ޕްލާސްޓިކް ފޯނު ކާޑުން ކަރުދާހަށް ބަދަލުކުރެވި މުޅި ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިންވެސް ދިރާގުން ވަނީ ފާށާފައެވެ.

މާދާމާގެ ކާމިޔާބީއަށް ދިރާގުގެ ހިދުމަތަކީ ކިޔަވާ ކުދިންނާއި، އޮފީސްތަކަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންދާ ބައިވެރިއެކެވެ.

ދިރާގުގެ ޤައުމީ ހިދުމަތައް މަރުހަބާ އާއި ކާމިޔާބީއަށް އެދެމެވެ. 

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ޖަޒީރާ މަހާނަ

ހަބަރު