އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެއް ސާބިތެއް ނުކުރެވޭނެ، ޖެހޭނީ އުފައްދަން- މުއިއްޒު

- 3 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

 އެމަނިކުފާނާއި ދެކޮޅަށް ސާބިތު ކުރެވޭނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އިއްޔެ ޕީޕީއެމްއާ ޕީއެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ވަޒީރު ކަމުގައި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރެއްވީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށެެވެ. 

އެގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ނުބަލާ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ދީފައިވާ ކަމަށްބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަފާތު އެކި ގޮތް ގޮތަށް ވާހަކަތައް ދައްކަމުން އަންނައިރު އެވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ސާބިތު ނުކުރެވޭނޭ ކަަމަށާއި، ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް އުފެއްދި ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްޗެއް އުފައްދައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އަޅުވާ ތުހުމަތުތައް ސާބިތު ނުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑާ ދެކޮޅަށް ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ވެސް ހައްދަވަންވީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތޭ." ޕީޕީއެމްގެ ނަިއބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު