ADS BY PIZZA KITCHEN

"އަޅުގަނޑުގެ ލިޔެފައި އޮތް ސްޕީޗު އެބައޮތް. އެހެންވީމަ، އެ އޮތްގޮތަށް ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް މިދަނީ."

- 1 year ago 9 - ސުހޭލާ

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، ލިޔެފައިވވާ ތަގުރީރެއް ބެއްލެވުމަކީ ވަަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މުހިންމު ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވަން އުޅުއްވާއިރު، އެ ދައްކަވާ ވާހަކަ އަކުން މުހިންމު އެއްޗެއް ދޫވެގެން ނުދާނީވެސް އޭރުންތާއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ވެރިން ގަނޑު ބެއްލެވުމެއް ނެތި އަމިއްލަފުޅަށްވެސް ވާހަކަ ދައްކަވައެވެ. 

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން މިހާތަަނަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ލިޔުއްވާފައިވާ ތަގުރީރުތައް ބައްލަވައިގެންނެވެ.

އެހެންނަަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަން ހިމެނޭ އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ލިޔެފައިވާ ތަގުރީރު ބެއްލެވުމެއް ނެތިއެެވެ. އެކަން ހުދު އެމަނިކުފާނުވެސް ރޭ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވައިފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ލިޔެފައި އޮތް ސްޕީޗު އެބައޮތް. އެހެންވީމަ، އެ އޮތްގޮތަށް ބާއްވާފައި އަޅުގަނޑު ކުރިއަށް މިދަނީ." ރޭ ބޭއްވި ރަަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވުމާއެކު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެމަނިކުފާނަށް ތަރުހީބުގެ ހޫނު އަތްތިލަބަޑިއެއް ދިނެވެ.

ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ލިޔެފައިވާ ސްޕީޗް ބެއްލެވުމެއް ނެތި ވާހަކަ ދެއްކެވި ނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނު ހިއްސާ ކުރެއްވީ މުހިންމު ވާހަކަތަކެކެވެ. އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުއަށް ގަނޑު ބައްލަވައިގެން ނޫން ގޮތަކަށް ތަގުރީރު ކުރައްވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނަށް ފާޑު ކިޔާފައިވެއެވެ. ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ސޯލިހު މިވަނީ ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ.

70%

10%

20%

ADS BY BANK OF MALDIVES
9 ކޮމެންޓް

އިބޫ އަކީ އެއްވަނައިގެ މީހެއް ނަަޝީދު އާއި އޭނާގެ އައުވާނުން މަސަތްކަތްކުރަމުންދަނީ ސަރުކާރާއިމެދު ނަފްރަތު އުފައްދާ މި ސަރުކާރަކީ ލާދީނީ ސަރުކާރެއްކަމަށް ދައްކަން

ޢިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަކީ ރަނގޅުމީހެތް އެކަމަކު ނަސީދު ސަރުކާރުގަ މަސަތްކަތްކުރި ބައެއްމީހުން ހަމަ ގަސްތުގަ މިސަރުކާރުދެކެ މީހުން ރުޅިއަރުވަން އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅުކަންކަން ކުރަނީ އެގިތުން ފާޑެއްގެ ޖަމިއްޔާއަކުން ރިޕޯޓެއްނެރެގެން އެއުޅެނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު މިކަން ހިނގިގޮތްބަލަން ޖެހޭ އެެހެންނޫނީ މި ސަރުކާރުދެކެ ގިނަބަޔަކު ނަފުރަތު ވުމަކީވަރަށްގާތްކަމެތް ދިވެހިންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ވަރަށްލޯބިކުރާބައެތް

1 އަހަރުވަންދެއް 5 އަހަރުގެޕްލޭން ހިތުންދަސްކޮއް އެންއަހަރުފަހުން ތިކިޔާލެވުނީ ތިވަރުވާވެ މަރުމޯލަކައްވެސް

ހަބަރު