ADS BY VOICE

ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓް ނެރުނު އެމްޑީއެން ގެ މެންބަރުންގެ ދިފާއުގައި ފުލުހުން!

- 8 months ago 11 - އިނާޒް މޫސާ

މިހާރުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ހަމީދު ބޯޑް މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް ޖަމިއްޔާއިން ތައްޔާރު ކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ޤުރުއާނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާ (ސ.އ.ވ) އަށް ބަދުބަސް ރައްދުވާ ގޮތަށް ލިޔެފައިވާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ޢަންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް ފުލުހުން އެމްޑީއެންގެ ދިފާއުގައި ނިކުމެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމީ ހުދޫދު ތަކަކީ އަނިޔާގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފައިވާއިރު އިސްރާ އާއި މިޢުރާޖަށް ކީރިތި ރަސޫލާ އަރާވަޑައިގެންނެވުމަކީ "ޚިޔާލީ ވާހަކައެއް"ގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސަބަބުން ގެވެށި އަނިޔާ އިތުރުވާ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިއާއެކު އެމްޑީއެންގެ އިސްވެރިނަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢާންމުންނާއި، ދީނީ އިލްމުވެރިން އަދި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒްވުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ އެމްޑީއެންގެ އިސްވެރިންގެ ފޮޓޯ ޢާންމު ކުރާ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީއެމްގެ ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ނަފުރަތު އުފެދޭ ވާހަކަތައް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިނުވާކަމަށް ފުލުހުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް ތަންތަން ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވަކާލާތުކޮށް ވެސް އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި ލިޔެފައިވާއިރު އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.


އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓެއްގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ލިޔެފައި ވީ ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން ރައީސް އޮފީހަށް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޑީއެންގެ ޗެއާޕާސަން ނޫޝިން ވަހީދު ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.

16%

60%

24%

11 ކޮމެންޓް

މި ލާދީނީ ސަރުކާރުއައިފަހުން ނަމާދައްއަރާ އަދި ހުކުރައްދާމީހުން ވ މަދުވެއްޖެ

ތިކަންކަމުން ބޭޒާރު ކުރައްވައިފި އަތަށް ތި ގޮވީ

ދެރަކަމެއް! ކޮބާ ޝައިޚް އިމްރާން، އިޔާޟް، އިލްޔާސް.

މިޅާދީނީ ސަރުކާރު އާފަހުން މިރާއްޖެ ޤައިރުދީނައް ގޮވުއް އާމުވެއްޖެ މިޅަދީނީ ބާގަޑުގެ ބދިފާއު ގައި މިގައުމުގެ ފުޅުހުއް ނިކުތުމަކޯ ދެރަކަމެއް އޭގައުމުގެ ފިދާއީބާރުގެ ފަހުޅަވާނުއް ނޭ މިގައުމުގެ ދިފާއުގާތެދުވާ ވަގުތުޖެހިއްޖެ ވިސްނާމިޅާދީނީ ސަރުކާރައް ނޫނެކޭބުނޭ ގައުމުގެ ހައްގުގާ އިސްޅާމްދީން ދިފާއުކުރައް ނިކުމޭ

މިސަރުކާރު އައިފަހުން މިފަދަ ދީނީ މަސްއލަތަށް އިންތިހާއަށް ފެންނަމުދާ ސަބަބާދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ، މީ .........ސަރުކާރޭ ކިޔާ ސަބަބެއްވެސް އޮންނާނެ.

މިހާރު ޕޮލިހިންގެ ވެރިންނައްވެސް އެތިބީ އޭގެ މީހުން، ދެންކުރާނެ ކަމައްނެއް.

ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކުގެ މެންބަރެއް ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރަކަށް ލީމަ ވާނީ އެހެން.

ހަބަރު