ADS BY COCA COLA

ޗައިނާގެ ސަފީރުގެ ފަރާތުން އަނެއްކާވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް ހޫނު ރައްދެއް!

- 4 months ago 8 - ރިމާހް އިސާ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަކާއި ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ޒަންގ ލިޒްހޮންގް އަނެއްކާވެސް ވަރުގަަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ދާދިފަހުން އިންޑިޔާގައި އޮތް ބައްދަލުވުމެެއްގައި، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ ފަހަތުގައި ޗައިނާ އޮތުމުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިހެން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވުމުން މިިއީ ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަފަދައިން ސިފަވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދެއްވަމުން ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ޗައިނާގެ ސަފީރު ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ހުރިހާ ގައުމަކާއި އެކުގައިވެސް ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކު އުޅުމުގެ ފަސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، އެގައުމުން އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަންނަކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާއިން ވަކި ފިކުރިއްޔާތެއް އެހެން ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ނުކުރާކަމަށާއި އެގައުމުން ތަރައްގީގެ މަންފާތައް އެހެން ގައުމުތަކާއި ހިއްސާކުރާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއަކީ ދޭދޭ ގައުމުތަކުގެ ގުޅުންތަކުގެ މިސާލެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސަފީރު ލިޒްހޮންގ ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާއާއި ދެމެދު މައްސަލަ އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ނާކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ އިންޑިޔާއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުންތައް ވަނީ ދެގައުމުގެ ގުޅުންތަކުގެ އިންތައް ފަހަނައަޅައި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ސަމާލުކަން ހާސިލްކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އަދި މި ދެގައުމާއި އެކު އެއްފަހަރާ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ރާާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

50%

50%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
8 ކޮމެންޓް

ރައީސް ޔާމިން ކަރުގައިހިފާ ގޮތަށް އެމްޑީ ޕީގުންޑާ ނަސީދަކަށް ޗައިނާއަކާނުކުޅެވޭނެ ސައިޒު އޮޅިގެންނޫޅޭ ޗައިނާބޭނުމިއްޔާ މޯދީގެ ކޮޓަރިތެރޭގައި ފިލާއޮތަސް ނަސީދު ހައްޔަރުކޮށް ގެންދާނެ މިއީހަގީގަތް

އަނި ބޭޔނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މިރާއްޖޭގެ ރައްޔަތުން އަނދަވަޅަކައް ވައްޓާލަން ކަމާއިމެދަކު އަޅުގަނޑު ސައްކެއް ނުކުރަން

ބުއްޅަބެގުއިރެވިއްޖެ

ސަފީރު އަޅަނުލާބަލަ ސަންދާނު ބުނިހެން އެސޮރަކި ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ މޮޔަ ސޮރެކޭ ކިޔާފަ ނުކިޔާނެ އެއްޗެއްވެސް ހަމަ ނޭގޭނެ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ އުޅެއިރު ގިނަފަހަރު ހުންނާނީ ހިނދުކޮޅުގަ

ހަބަރު