ADS BY VOICE

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވަގަށް ގޮވީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނަށް

- 4 months ago 0

ބޯގަންވިލާ ޝަހިންދާ އިސްމާއީލްގެ ޖަމްއިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވާކް ނަމަކަށްކިޔާ ރެޖިސްޓަރޑް ޖަމްއިއްޔާއަކުން ކީރިތި ގުރުއާން ދޮގުކޮށް ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އަދި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ދަންނަބޭކަލުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބަޔެއްކަމަށް ސިފަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމިއްލަ މެމްބަރަކު މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ބަހުސްފެށުމާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވި ގިނަ މެމްބަރުން އެމައްސަލަ ދޫކޮށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާމެދު އެމީހުންގެ ހިތުތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަމުގެ ޝުއޫރުތައް ތަޅުމަށް ބަންޑުންކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މިމައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވެއްދީ އަމިއްލަ މެމްބަރެއްކަމުގައިވާ ނޮޅިވަރަމްދާއިރާގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. މިމައްސަލާގައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުން ފާޑުކިޔާފައިވަނީ މިވަރުގެ މައްސަލައެއް އުފެދިގެންގޮސް އަދި މި ރިޕޯޓް އުފެއްދި ފަރާތްތަކުން ގަދަބަސްބުނެ ގޮންޖަހަމުންދިޔައިރު ސަރުކާރުން އަޅާނުލައި އެޖަމްއިއްޔާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ. އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށްވެސް ފާޑުކިޔެވެ. އެއީ މިފަދަ ފަސާދަވެރި ރިޕޯޓެއްނެރެ މުޖްތަމައުގެތެރޭގައި އެހާބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެގެންދިޔައިރުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނުހުންނަވާފައިވާތީއެވެ.

މިމައްސަލާގައި ބަހުސްކުރެއްވި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވި ބައެއްމެމްބަރުންވެސް މިރިޕޯޓް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް މިރިޕޯޓްނެރުނު ޖަމްއިއްޔާ އުވާލަންޖެހޭކަމަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެތެރެއިން މިރިޕޯޓްކުށްވެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބައެއް މެމްބަރުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަގަށްގޮވައި އެމަނިކުފާނަކީ މާބޮޑަށް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށް ސިފަކުރިއެވެ.

އެމެމްބަރުންނަށް ޝަހިންދާ އިސްމާއީލު ނެރުނު ރިޕޯޓް އެއީ މާބޮޑުކަމެއްކަމަށް ނުވިއެވެ. މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވާހަކަތައްދިރާސާކޮށްލުމުން ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރަކީ ދެމަގަކުން ވާހަކަދެއްކި މެމްބަރުންނަކީ އެމްޑީޕީގެތެރޭގައި އުފެދިފައިވާކަމަށް ބުނެވޭ ދެފެކްޝަނަކަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއްކަމެވެ.

އެއް ފެކްޝަނަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރެއްވި ފެކްޝަނެވެ. އަނެއް ފެކްޝަނަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ފެކްޝަނަށް ނިސްބަތްވެ އެމަނިކުފާނުގެ ފިލޯސަފީއަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ ފެކްޝަނެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން އެމަންޒަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެންދިޔައެވެ. އެމްޑީޕީގެ މާފަންނު މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ކީރިތި ރަސޫލާއާއި އަދި ﷲގެ ވަހީގެ ބަސްފުޅަށް ފުރައްސާރަކުރި ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނެސްގެންވެސް ނުވާނެކަމަށެވެ. އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ސަރުކާރުން މިމައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވުމުން މިއީ މަޖިލީހުގެ ވަގުތު ބޭކާރުކޮށްލުމެކެވެ.

ޝަހިންދާ އިސްމާއީލުގެ ލާދީނީ ރިޕޯޓްކުށްވެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަގަށްގޮވައި ދީނުންބޭރުވެފައިވާކަމަށް ދޭހަވާފަދަ ދަރަޖައަކަށް މިމެމްބަރުން ބަހުސްގެންދިޔުމުން މިފިތުނަވެރި ރިޕޯޓް ނެރުނު ފަރާތަށް ލިބިގެންދާނީ އިތުރުހިއްވަރެކެވެ.

ހަރުއަޑުން އިސްލާމުންނޭ ގޮވިޔަސް ﷲ ތައާލާގެ ވަހީގެ ބަސްފުޅުތަކަށާއި ނަބިއްޔާ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމްއަށް ފުރައްސާކުރި މައްސަލައަށްވުރެ އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަގަށް ގޮވުން އައުލާކަންބޮޑުކަމަށް ދެކުނީމާ އެފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް ހުތުރު މަންޒަރެކެވެ. އެހެން ހެދީމާ ލާދީނީ ފިކުރަށް ތާއީދުކުރާ ބައެކޭ ބުނުމުގެ ޖާގަ އޮންނާނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު