ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާނީ 40ހާސްއިން މަތީގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނަމަ: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

- 11 months ago 0 - ސުހޭލާ

އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 40،000 އަށްވުރެ މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުންކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްސް ޕޮލިސީ ކޮންސަލްޓެންޓް އަރުޝަދު ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅީ 40،000އިން މަތީގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަށް ކަމަށެވެ. 

އެގޮތުން، 40،000 އާއި 60،000 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ އަށް އިންސައްތަ ނަގަން ނިންމާފައިވާއިރު، ފަސްދޮޅަސްހާސް ރުފިޔާއާއި 100،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތްތައްކުގެ އަތުން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ 10 އިންސައްތަ ނެގުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި 100،000(އެއްލައްކަ)އަށްވުރެ ގިނައިން ލިބޭނަމަ، ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ އާމްދަނީގެ 15 އިންސައްތައެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން 40،000 ރުފިޔާއިން ދަށުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އިންކަމް ޓެކްސްއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދީންގެ މެދުގައި އޮންނަ ފަރަގު ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު