ADS BY COCA COLA

އެމްޑީއެންއާއި ގުޅިގެން މެންބަރު ޝިޔާމް ހުށައެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކްގެ އިސްވެރިން ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ހުށައެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި 50މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 35މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށައަޅުއްވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ގަބޫލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތްތަކެއް 2018ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމްތަކަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހެންކަމުން އެފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުގައި ތިބެގެން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާނޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތައް ދައުލަތުގެ އިސްމަޤާމްތަކުގައި ތިބުމަކީ ދިވެހިރާއްްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރާ މަަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭނެ ކަމެއް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޝިޔާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 އެހެންކަމުން އެރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތައް ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމްތަކުން ވަކިކޮށް އެމީހުންގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް، އެމީހުންނާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާދިނުމަށް އެބޭފުޅާ ވަނީ އެދިލައްވާފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު