ADS BY VOICE

ހުުޅުމާލެއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށްވެސް ގޯތި ލިބެންވާނެ: ޔައުގޫބު

- 4 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ހުޅުމާލެއިން ރާއްޖޭގެ އެންމެންނަށްވެސް ގޯތި ލިބެންވާާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ޔައުގޫބް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހުޅުމާލޭގެ ބިމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއްކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާާއިރާާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ މެންބަރުގެ ވާހަކަތަކަށް ހުވަދޫ ބަހުރުވައިން ރައްދު ދެއްވަމުން ޔައުގޫބު ވިދާޅުވީ  ރާއްޖެތެރެ އާއި މާލޭ މީހުން ތަފާތުކޮށް ރާއްޖެ ތެރޭ މީހުންނަށް ވަރަށް ނިކަމެތިކޮށް މެންބަރަކު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެކަމަށް ޔައުގޫބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަކީ މާލެެގެ މީހުންނަށް ވުރެ ނިކަމެތި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ޒަމާން މިހާރު މާޒީ ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ ތަނެއްކަމަށާއި އެތަނުން ގޯތި ދޫކުރާއިރު ވަކި ރަށެއްގެ ބަޔަަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެންނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު