ADS BY VOICE

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރުން ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހު!

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 5ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މިކަން ހާާމަކުރެއްވީ މިއަދު އޮތް ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީސް ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެ މައްސަަލަ ބައްލަވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދައުލަތުންނާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ވަނީ ކުރިން ޝަރީއަތުގައި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވާފައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއީ ސިޔާސީ ދައުވާއެއް ކަމަށާއި، ގާާނޫނީ އިޖުރާއަތްތައް މި ދައުވާގައި ފުރިހަމަވެފައި ނެތްކަމަށެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ހުށައެޅި ޚުލާސާ ބަޔާން ދިގުކަމުގެ ސަބަބުން، އިސްގާޒީ ހައިލަމް ވަނީ ވަކި ހިސާބަކުން ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލައްވާފައެވެ. ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހައިލަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާާމީންގެ ވަކީލުންނަށް ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް ލިބޭނީ އިތުރަށް 30މިނެޓު ކަމަށެވެ.

މި ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުުތު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބޭރުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަޕޯޓަރުންނާާއި އެސްއޯ ފުލުހުންނާާއި މެދު ކުޑަ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގއ.ވޮޑަމުއްލާގެ އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު އެއް މިލިޔަން ޑޮލަރު، އެސްއޯއެފް މެދުވެރިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެއްވިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު